top of page

Nova pravila na področju DDV, ki veljajo s 1.7.2021 – Razširitev sistema „vse na enem mestu“ (VEM)

Updated: Nov 17, 2021

V predhodnih člankih smo že predstavili, da so s 1. julijem 2021 začele veljati davčne spremembe na področju davka na dodano vrednost (DDV). Podrobneje smo pogledali davčne spremembe za dobave blaga na daljavo znotraj Evropske unije (EU), ki so opravljene končnim potrošnikom (B2C transakcije) in še eno od novosti, to so spremembe pri uvozu blaga, ki predpisujejo ukinitev oprostitve plačila DDV za uvoz blaga manjše vrednosti v EU.


V četrtem delu serije člankov na temo »Nova pravila na področju DDV« se bomo osredotočili na razširitev sistema »vse na enem mestu« (VEM).


Kaj sploh je sistem vse na enem mestu (VEM)?


Sistem »mini vse na enem mestu« (mini VEM, ang. »MOSS«) je veljal od 1. januarja 2015 in je omogočal prostovoljno poenostavitev pri opravljanju telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev (poznane tudi pod skupnim imenom »TBE storitve«), ki so bile opravljene osebam, ki niso zavezanci za DDV. Zakonodaja namreč predvideva, da je kraj obdavčitve pri tovrstnih storitvah v kraju, kjer ima prejemnik storitve (nezavezanec) sedež oziroma bivališče. Ker bi to pomenilo, da se morajo nekateri ponudniki identificirati za namene DDV v vsaki državi članici EU potrošnje, je prišlo do uvedbe poenostavitve (uporaba sistema mini VEM), pri kateri se posebni obračun odda samo v eni državi članici EU, ta pa podatke posreduje ustreznim državam članicam potrošnje.


S 1. julijem 2021 je mini VEM postal sistem »vse na enem mestu« (VEM, ang. »OSS«), in se razširil na:

  • prodajo blaga na daljavo znotraj EU;

  • na vse storitve med podjetji in končnimi potrošniki (nezavezanci), katerih kraj opravljanja je v državi članici potrošnje skladno s pravili za določitev kraja opravljanja storitev, in tam ponudnik nima sedeža; ter

  • nekatere domače dobave blaga.

Uvedla se je tudi nova ureditev za prijavo in plačilo DDV na dobavo na daljavo pri uvozu blaga iz tretjih držav oziroma tretjih ozemelj, tj. sistem »vse na enem mestu za uvoz« (VEM za uvoz, ang. »IOSS«).


Kraj obdavčitve pri prodaji blaga na daljavo je namreč v državi, kjer se blago nahaja, ko se prevoz konča. Prav tako se za nekatere storitve nezavezancem (storitve posrednikov, storitve v zvezi z nepremičninami, storitve s področja kulture, umetnosti, športa, znanosti, izobraževanja, zabavnih in podobnih prireditev, prevoz potnikov, pomožne prevozne storitve ter cenitve in dela na premičninah, če se dejansko izvajajo v drugih državah članicah, ipd.) kraj opravljanja, in posledično obdavčitve, določa v skladu s posebnimi pravili, kar ima za posledico, da se mora izvajalec v državi članici, v kateri se določi kraj obdavčitve in kjer nima sedeža, identificirati za namene DDV.


Pri tem prenovljena zakonodaja predvideva poenostavitve za t.i. manjše zavezance, kar pomeni, da so dobave blaga znotraj EU in TBE storitve, ki ne presegajo predpisanega zneska, obdavčene v državi dobavitelja oziroma izvajalca, če so izpolnjeni naslednji pogoji:


a) dobavitelj ali izvajalec ima sedež, ali če sedeža nima, stalno ali običajno prebivališče v samo eni državi članici;

b) storitev je opravljena osebi, ki ni davčni zavezanec in ima sedež, stalno ali običajno prebivališče v kateri koli državi članici, ki ni država članica iz prejšnje točke, ali pa je blago odposlano ali prepeljano v državo članico, ki ni država članica iz prejšnje točke; in

c) skupna vrednost opravljenih storitev ali dobavljenega blaga iz prejšnje točke brez DDV v tekočem koledarskem letu ne presega zneska 10.000 eurov in tega zneska ni presegla niti v predhodnem koledarskem letu.


V kolikor pa zavezanec opravlja ostale storitve potrošnikom, za katere je kraj opravljanja določen s posebnimi pravili, dobavlja blago na daljavo iz tretjih držav ali ozemelj, oziroma preseže predpisani prag, omenjen v zgornjem odstavku, mora obračunati DDV po stopnji države obdavčitve in se identificirati za namene DDV v vseh teh državah članicah. Iz tega razloga se je EU odločila implementirati sistem VEM, ki zavezancem olajša poslovanje.


Sistem VEM je na voljo davčnim zavezancem s sedežem v EU in davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v EU, ter je namenjen prostovoljni uporabi. Z uporabo poenostavljenih postopkov je davčnim zavezancem omogočeno, da lahko vse obveznosti za navedene dobave izpolnjujejo le v državi članici sedeža (oziroma v izbrani državi članici za zavezance s sedežem izven EU). Posledično se jim ni več potrebno identificirati za namene DDV v vsaki državi članici obdavčitve. Kot omenjeno, je bilo to do zdaj omogočeno le tistim, ki so opravljali čezmejne TBE storitve nezavezancem.


Sistem VEM je torej elektronski sistem, ki poenostavlja obveznosti v zvezi z DDV, ki jih imajo dobavitelji blaga in storitev potrošnikom po vsej EU, saj jim omogoča:

  • elektronsko registracijo za DDV v eni državi članici za vso prodajo blaga na daljavo in za opravljene storitve med podjetji in potrošniki, ki so obdavčene pod posebnimi pravili, kar pomeni, da se jim ni treba registrirati za DDV v več državah članicah;

  • prijavo in plačilo dolgovanega DDV za vso dobavljeno blago in opravljene storitve v le enem elektronskem četrtletnem obračunu DDV; in

  • sodelovanje neposredno z davčno upravo v državi članici sedeža oziroma v izbrani državi v primeru davčnega zavezanca, ki nima sedeža v EU.


Cilj je povečati čezmejno spletno trgovino in spodbujati trgovino na enotnem digitalnem trgu EU z zmanjšanjem obveznosti poročanja na področju DDV.


S 1. julijem 2021 so davčnim zavezancem na voljo naslednje posebne ureditve:

  • posebna ureditev za storitve, ki jih opravljajo davčni zavezanci, ki nimajo sedeža v EU (neunijska ureditev VEM);

  • posebna ureditev za prodajo blaga na daljavo znotraj EU, za dobavo blaga v državi članici preko elektronskih vmesnikov, ki omogočajo dobavo, in za storitve, ki jih opravljajo davčni zavezanci, ki imajo sedež znotraj EU, vendar ne v državi članici potrošnje (unijska ureditev VEM);

  • posebna ureditev za prodajo na daljavo s tretjih ozemelj ali iz tretjih držav uvoženega blaga (uvozna ureditev VEM); in

  • posebna ureditev za prijavo in plačilo uvoznega DDV v zvezi z blagom, za katero se odpošiljanje ali prevoz konča v tej državi članici, omogoča obračun uvoznega DDV preko carinske deklaracije.


Kaj pomeni registracija v sistem VEM in njegova uporaba za davčne zavezance?


Kot navedeno, uporaba sistema VEM ni obvezna, temveč opcijska. Davčni zavezanci bodo imeli še vedno možnost, da se registrirajo za namene DDV v drugih državah članicah EU, v njih poročajo in poravnajo obveznosti DDV.


Davčni zavezanec pa ne more prosto izbirati, v kateri državi članici bi uporabil posebno ureditev in v kateri ne. Z vključitvijo je uporaba namreč obvezna za vse dobave blaga na daljavo in opravljene storitve končnim potrošnikom v drugih državah članicah. V Sloveniji je sicer na voljo tudi posebna ureditev za opravljanje storitev mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov, pri čemer pa sočasna uporaba te posebne ureditve in neunijske ali unijske ureditve ni mogoča.


Davčni zavezanec se lahko registrira v spletni portal samo v eni državi članici EU. Registracija bo veljavna za vse dobave potrošnikom tudi v druge države članice EU. Davčnim zavezancem, ki se želijo vključiti v posebne ureditve VEM v Sloveniji, je na spletnem portalu eDavki omogočeno, da oddajo vlogo za vključitev v posebne ureditve VEM. Pri tem bi vas radi opozorili, da je potrebno evidence vseh upravičenih za dobave blaga v okviru sistema VEM hraniti deset let.


V petem delu serije člankov »Nova pravila na področju DDV« vam podrobneje predstavljamo posamezne posebne opcijske ureditve sistema VEM.


V primeru, da imate v povezavi z davčnimi spremembami vprašanja oziroma potrebujete dodatne informacije v zvezi z zgoraj navedenim, se lahko kadarkoli obrnete na našo ekipo izkušenih svetovalcev in z veseljem vam bomo pomagali.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

163 views0 comments

Comments


bottom of page