Uvod v metode določanja transfernih cenTransferne cene oziroma cene, po katerih poteka poslovanje med povezanimi osebami, so v Sloveniji urejene z Zakonom o davku na dohodek pravnih oseb (v nadaljevanju ZDDPO-2), ki v 16. in 17. členu določa, katera podjetja je mogoče šteti za povezane osebe in kako se ugotavljajo transferne cene. V Sloveniji področje transfernih cen ureja tudi Pravilnik o transfernih cenah (v nadaljevanju Pravilnik). S problematiko transfernih cen se ukvarja tudi Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (v nadaljevanju OECD), ki je pripravila Smernice za določanje transfernih cen za mednarodna podjetja in davčne uprave.


Določitev primerljive tržne cene mora biti opravljena z uporabo najustreznejše metode glede na okoliščine primera. Temeljni standard pri opazovanju transfernih cen je neodvisno tržno načelo. Glavni cilj je izenačitev davčnega položaja nepovezanih in povezanih podjetij s pomočjo postavljanja ustreznih transfernih cen med povezanimi družbami, ki so primerljive s tistimi na trgu med nepovezanimi podjetji. Neodvisno tržno načelo v transakcijah med povezanimi osebami je mogoče dokazati z uporabo spodaj navedenih metod:


• Metodo primerljivih prostih cen (ang. »Comparable uncontrolled price method« - »CUP«);

• Metodo preprodajnih cen (ang. »Resale price method« - »RPM«);

• Metodo dodatka na stroške (ang. »Cost plus method« - »CPM«);

• Metodo porazdelitve dobička (ang. »Profit split method« - »PSM«); in

• Metodo stopnje čistega dobička (ang. »Transactional net margin method« – »TNMM«).


Primerljive tržne cene se določijo bodisi z eno bodisi s kombinacijo navedenih metod.


V skladu z ZDDPO-2 in Pravilnikom so metode razvrščene v dve kategoriji, tradicionalne transakcijske metode in metode transakcijskega dobička.

V naslednjem članku predstavljamo tradicionalne transakcijske metode določanja transfernih cen. V člankih, ki bodo sledili, bomo še podrobneje opisali metode transakcijskega dobička.
Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu), je namenjen samo informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Strokovno pravno svetovanje je potrebno pridobiti pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj, ki so posledica vsebine tega dokumenta.

46 views0 comments