top of page
_DSC3688_ATI_foto_Janez_Marolt.jpg

A TAX INTERNATIONAL PONUJA CELOVITE REŠITVE V PODPORO POSLOVANJU

Anchor 1

DAVČNO SVETOVANJE

A TAX INTERNATIONAL PONUJA KVALITETO IN VPOGLED "VELIKE ČETVERICE" V OKVIRU MAJHNE IN PRILAGODLJIVE ORGANIZACIJE. 

 

Osredotočamo se na dejanske potrebe naše stranke in zagotavljamo storitve v razumnem obsegu, z optimirano porabo časa. Z mrežo naših partnerjev lahko pristopimo k reševanju vaše problematike v tujini, saj na ta način pridobimo lokalen vpogled v poslovanje vaših poslovnih enot izven Slovenije. Po pogovoru z Vami lahko pripravimo prilagojeno ponudbo, ki  ustreza Vašemu podjetju. 

DAVEK NA DODANO VREDNOST

 

 • DDV svetovanje

 • Skrbni pregled DDV-ja na globalnem nivoju

 • Priprava DDV obračunov

 • Usposabljanje in seminarji za oddelke znotraj podjetja (npr. prodaja, nabava, računovodstvo)

OBDAVČITEV PRAVNIH OSEB

 

 • DDPO svetovanje

 • Pregled pravilnosti DDPO na globalnem nivoju

 • Davčna optimizacija podjetij

 • Transferne cene

 • Statusne spremembe

 • Dokumentacija za uveljavljanje R&R olajšave

DAVČNO PLANIRANJE 

 

 • Optimiranje davčnih obveznosti

 • Planiranje prodajnih poti 

 

DOHODNINA

 

 • Dohodninsko svetovanje

 • Priprava dohodninske napovedi

 

DAVČNO POROČANJE

 

 • Priprava mesečnih in letnih obračunov DDV

 • Rekapitulacijsko poročilo

 • Priprava obračuna DDPO

 • Priprava dohodninskih poročil

 • Intrastat poročanje

 • Ostala poročila

TRANSFERNE CENE

PLANIRANJE PRAVILNIH CEN MED POVEZANIMI OSEBAMI JE NUJNO V IZOGIB NEPRIČAKOVANIM DAVČNIM BREMENOM

DOKUMENTACIJA O TRANSFERNIH CENAH

 

Pogosto je vsebina dokumentacije o transfernih cenah pomankljiva in kot taka neprimerna za zagovarjanje ustreznih cen pred davčnimi organi. Profesionalni pristop k oblikovanju transfernih cen in pripravi dokumentacije je nujno potreben, saj s tem družbe primerno zagovarjajo cene med povezanimi osebami. Nestrokoven pristop lahko vodi k nepričakovanim davčnim obremenitvam. 

 

Da bi preprečili morebitna davčna tveganja zaradi pomankljive dokumentacije, s katero dokazujete primerne cene med povezanimi osebami, Vam svetujemo, da se obvezno obrnete na strokovnjaka, S tem davčnemu organu predstavite vaš pozitiven odnos  do pravilne davčne politike družbe.

 

PLANIRANJE TRANSFERNIH CEN

 

K planiranju transfernih cen vedno pristopimo celovito, korektno in transparentno, saj menimo, da le tako ustvarimo dodano vrednost za naše stranke.

 

Veliko truda vložimo v projekt davčnega planiranja na področju transfernih cen, saj to storimo še pred začetkom poslovnega leta, ko se določajo cilji in finančni plani za prihajajoče poslovno leto.​

 

Največ napak pri oblikovanju transfernih cen nastane zaradi slabega planiranja, kar lahko stroške popravkov v poznejši fazi poviša tudi do desetkrat.

RAČUNOVODSTVO

Računovodstvo je redko v fokusu poslovanja, je pa sočasno pomemben proces in ima velik vpliv na podjetje. A Tax International vstopi v podjetje kot zunanji računovodski servis in prevzame funkcijo računovodstva na vseh področjih delovanja oziroma v vseh poslovnih enotah. Skupaj s storitvami davčnega in pravnega svetovanja, kontrolinga in finančnega upravljanja ni le stroškovno učinkovita rešitev, pač pa tudi način optimizacije poslovnih procesov, saj vodi v zmanjševanje stroškov ter omogoča lažje nadziranje računovodske funkcije.

 

RAČUNOVODSKE STORITVE

 

 • Knjigovodstvo

 • Izdajanje računov

 • Priprava izračunov plač

 • Plačilni promet

 • Knjiženje v različnih računovodskih programih kot so SAP, Pantheon, Vasco, Navision, Nova in drugi

 • Izvoz/Uvoz podatkov v računovodske programe SAP, Pantheon, Vasco. Navision, Nasa in druge

POROČANJE

 

 • Priprava mesečnih poročil za povezane osebe

 • Priprava prilagojenih poročil v skladu z navodili stranke

 • Priprava izkazov denarnih tokov

 • Priprava poročil za davčne namene

 • Intrastat poročanje

 • Priprava raznovrstnih poročil za FURS

 • Priprava poročil za AJPES

 • Ostala poročila za različne institucije

FINANČNO UPRAVLJANJE

Učinkovito upravljanje s financami je izredno pomembno, predvsem za velike družbe z razpršenimi manjšimi enotami na večih kontinentih in v večih državah, Če družbe niso primerno organizirane to lahko vodi v nezaželeno finančno in organizacijsko breme. A Tax International prevzame vlogo finančnega direktorja (»managerja«), ki lahko vodi več poslovnih enot hkrati. Kvaliteta storitve ostane najmanj na nivoju korporacije, saj se držimo internih postopkov in na podlagi izkušenj predlagamo morebitne izboljšave. Tak način opravljanja finančne funkcije je za družbo stroškovno učinkovit, saj v vlogi finančnega direktorja združujemo strokovnjake z različnih področjih, to pa vse za ceno enega strokovnjaka.

SKRBNI PREGLEDI POSLOVANJA IN FORENZIČNE STORITVE

 

ATI ponuja storitve finančnega, davčnega in pravnega pregleda, skupaj s pregledom okoljskih zahtev in vrednotenji. Za Vas lahko poiščemo potencialno tarčo za nakup, lahko pa Vam vodimo celoten postopek prodaje ali nakupa.  

 

PODROČJA

 

 • Finančni skrbni pregled poslovanja

 • Davčni skrbni pregled poslovanja

 • Pravni skrbni pregled poslovanja

 • Ostali forenzični pregledi po željah in usmeritvah strank

 

 

 

KONTROLING

 

Celovita analiza finančnih podatkov razkriva tako poslovne priložnosti kot tudi tveganja. A Tax International pomaga svojim strankam preučiti podatke iz večih virov, identificirati ključne točke za optimiziranje poslovanja in jim v ta namen priporočiti primerne ukrepe ali izboljšave.

 

STANDARDNE STORITVE

 

 • Analiza stroškov

 • Kontrola stroškov

 • Priprava internih poročil

 • Analiza in optimizacija postopov

 • Identifikacija ali zaznava ključnih problemov

 

 

VREDNOTENJA

 

Vrednotenje nepremičnin in opreme za ATI opravljajo pooblaščeni ocenjevalci z ustreznimi licencami. 

 

SHEME AGENTOV

 

Družbe velikokrat izberejo shemo agentov, ko se odločajo, kako vstopiti na tuje trge ali zmanjšati stroške poslovanja v državah, kjer je število zaposlenih previsko glede na dosežene prihodke. Velikorat pa so naloge in zadolžitve, ki naj bi jih agentje opravljali, izredno zahtevne.  Predvsem se pojavijo težave pri pripravi poročil, nadzoru terjatev, določanjem limitov, zato je smiselno, da se te naloge preložijo na usposobljene strokovnjake. ATI lahko pomaga družbi in agentu z svojimi izkušnjami in znanji. V dogovoru z družbami se lahko agentje tudi zaposlijo na eni izmed družb skupine ATI. Tak način lokalnega ustroja stranke zavaruje pred davčnimi in drugimi zakonskimi tveganji.

 

STANDARDNE STORITVE

 

 • Vzpostavitev sheme agentov

 • Pogodbe z agenti

 • Nadzor nad terjatvami

 • Določitev limitov 

 • Poročanja

DIGITALIZACIJA IN TRANSFORMACIJA POSLOVNIH PROCESOV

Digitalizacija in transformacija poslovnih procesov je veliko več, kot izboljšava procesov ali pa le avtomatizacija internih že obstoječih procesov. Preobrazba poslovnih procesov in njihova digitalizacija zahteva od organizacije popolnoma nov pogled na procese iz različnih zornih kotov, tj. strateškega, kulturnega, tehnološkega, itd. 

Slo_edited.png

Ekipa strokovnjakov iz področja digitalizacije in transformacije poslovnih procesov vam lahko na multidisciplinarni način pomaga na poti do digitalne preobrazbe vaših procesov, ne glede na to, na kateri stopnji digitalizacije se nahajate.

PONUJAMO VAM ŠIROKO PALETO STORITEV, VKLJUČNO Z:

 • Identifikacija in popis poslovnih procesov

 • Analiza in preobrazba poslovnih procesov

 • Načrtovanje in razvoj digitalnih procesov

 • Načrtovanje in podpora pri nabavi informacijskih rešitev

 • Priprava poslovnih, tehničnih in funkcijskih specifikacij

 • Robotska avtomatizacija procesov

 • Razvoj in svetovanje pri pripravi digitalne strategije

 • Strokovno usposabljanje

STORITVE VAM ZAGOTAVLJAMO V RAZLIČNIH SEGMENTIH VAŠE ORGANIZACIJE

 

 • Finance in računovodstvo

 • Davčno poročanje

 • Uporabniška izkušnja

 • Kadrovanje

 • Informacijska tehnologija

 • Vodstvo 

PRAVNE STORITVE

V okviru pravnega svetovanja in nudenja storitev, ponujamo posamezne pravne storitve in svetujemo v zvezi s tekočimi zadevami in aktivnostmi strank, kot tudi v zvezi s celovitimi rešitvami za družbe, ki združujejo finančne, davčne in pravne vidike, podprte tudi z vidika stroškovne učinkovitosti. Ponosni smo na naše storitve v zvezi s postopki skrbnega pregleda, ki nas uvrščajo med najboljše svetovalce na omenjenem področju v Sloveniji.

Poleg naših pravnikov pri izvajanju storitev sodelujemo tudi s številnimi zunanjimi pravnimi strokovnjaki in službami po vsem svetu, z bogatim strokovnim znanjem na kompleksnih mednarodnih področjih.

Naša glavna strokovna področja so: 

KORPORACIJSKO PRAVO

 • Svetovanje in pomoč pri ustanavljanju, spremembah in prenehanju gospodarskih družb in priprava ustrezne statusne dokumentacije

 • Ustanavljanje podružnic in predstavništev tujih družb

 • Priprava in pregled notranjih aktov družbe, vključno s pripravo sklepov in dokumentacije za organe družb

 • Pravna podpora za skupščine in seje drugih organov družbe, vključno s sestavo in pregledom sklepov

 • Sprememba statutov in drugih aktov družbe

 • Svetovanje vodstvu pri tekočih korporacijskih zadevah 

DRUGA CIVILNA IN OBLIGACIJSKA PODROČJA

 • Priprava različnih pogodb (upoštevajoč specifičnosti posamezne industrije): gradbene, prodajne, darilne, kreditne, licenčne, mandatne, najemne in posojilne pogodbe, pogodbe o odstopu terjatev, zastopniške pogodbe, pogodbe o poslovnem sodelovanju, sponzorske pogodbe, sporazumi o varovanju poslovnih skrivnosti, itd.

 • Priprava dokumentacije v zvezi s poboti in odstopi terjatev ter v zvezi s prevzemom dolga

 • Pravne storitve povezane z uvedbo novih predpisov in pomoč pri uvedbi sprememb, ki izhajajo iz njih

 • Drugo pravno svetovanje in priprava pravnih mnenj

ZASTOPANJE V SODNIH IN DAVČNIH POSTOPKIH

 • Sodelovanje v davčnih inšpekcijskih postopkih (pomoč pri pripravi vseh potrebnih in zahtevanih podatkov ter dokumentacije, vlaganje vlog v postopku, priprava pripomb na davčne zapisnike, izvedba vseh ostalih potrebnih aktivnosti v zvezi s postopki, vlaganje rednih in izrednih pravnih sredstev)

 • Zastopanje v davčnih postopkih (na prvi in drugi stopnji)

 • Zastopanje v sodnih postopkih (pravno zastopanje, priprava vlog v postopkih, svetovanje glede postopkov, itd.)

DELOVNO PRAVO

 • Zagotavljanje storitev kadrovske politike in postopkov, tudi v povezavi s stroškovnim vidikom

 • Priprava delovnopravne dokumentacije (pravilniki, pogodbe o zaposlitvi, odpovedi pogodbe, opozorila glede kršitev delovnopravnih obveznosti, akti o napotitvi, itd.)

 • Priprava drugih dokumentov (pogodbe o delu ali izvajanju storitev, avtorske pogodbe, pogodbe o začasnem in občasnem delu, dokumentacija vezana na študentsko delo, druga dokumentacija za zunanje sodelavce, itd.)

 • Svetovanje in pomoč pri organizaciji napotitev delavcev na delo v tujini in pomoč pri urejanju dokumentacije ter ureditev vse potrebne dokumentacije za delo tujcev v Sloveniji (dovoljenja za delo in prebivanje) 

 • Svetovanje in pomoč pri organizaciji in dokumentaciji s področja varnosti in zdravja pri delu

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 • Ureditev področja varstva osebnih podatkov (ureditev/uskladitev obstoječih dokumentov z veljavnimi predpisi

 • Sklenitev ustreznih pogodb s področja varstva osebnih podatkov

 • Priprava izjav za zaposlene v zvezi z obdelavo osebnih podatkov na podlagi privolitve (v primeru odsotnosti zakonske podlage za obdelavo)

 • Priprava ustreznih pogodbenih podlag in sporazumov s pogodbenimi obdelovalci ter preverjanje ustreznosti obstoječe dokumentacije v primeru prenosa osebnih podatkov v tretje države

 • Pomoč in svetovanje pri pripravi ustreznih tehničnih ukrepov varovanja osebnih podatkov

 • Svetovanje pri uvedbi videonadzora in varovanju osebnih podatkov v zvezi z navedenim, vključno s pripravo ustrezne spremljajoče dokumentacije

 • Svetovanje pri uvajanju GPS sledenja v službenih vozilih in varovanje osebnih podatkov v zvezi z navedenim, vključno s pripravo spremljajoče dokumentacije

CENTER ZA DAVČNO POROČANJE

Skladnost z davčnimi zakoni je redko prednostno obravnavana tematika v družbah, je pa sočasno pomembno področje delovanja in ima velik vpliv na podjetje. A Tax International nudi celovite rešitve na področju priprave davčnih obračunov in nadzora nad davčnimi obveznostmi. Skupaj s storitvami davčnega in pravnega svetovanja, računovodstva, kontrolinga in finančnega upravljanja ni le stroškovno učinkovita rešitev, pač pa tudi način optimizacije poslovnih procesov v smeri zmanjšanja stroškov ter lažjega in učinkovitejšega poslovanja.

 

 

STANDARDNE STORITVE

 

 • Vpis v davčni in DDV register

 • Priprava DDV obračunov v državah EU in Švici

 • Priprava obračuna davka od dohodkov pravnih oseb

 • Priprava dohodninske napovedi

 • Priprava Intrastat poročil 

 • Davčno zastopanje

ZAHTEVNEJŠE STORITVE

 

 • Priprava DDV obračuna za stalno poslovno enoto

 • Priprava DDPO obračuna za stalno poslovno enoto 

 • Strankam prilagojeno davčno poročanje

NYC Skyline BW

A TAX INTERNATIONAL D.O.O.

Cankarjeva ulica 3

1000 Ljubljana  |  Slovenija

Davčna št.: 98436341

Matična št.: 6641849000

P   + 386 /0/1 200 98 40

F   + 386 /0/5 914 27 38  

 • linkedin_siv_logo

@2021 by A Tax International. Vse pravice pridržane

Anchor 2
bottom of page