top of page

Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov

Updated: Nov 17, 2021

Ministrstvo za finance je na podlagi ZDUOP izdalo Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 28/2021 in je namenjen:

  • Delodajalcem z upadom dohodkov zaradi epidemije, ki so bili vključeni v ukrep povračila nadomestila plač delavcem na začasnem čakanju na delo po ZIUOOPE, ZIUPDV in/ali ZZUOOP; in

  • samozaposlenim osebam z upadom dohodkov zaradi epidemije, ki so bile vključene v ukrep mesečnega temeljnega dohodka (MTD) po ZZUOOP.

1. Pogoji in način izračuna prihodkov po ZIUOOPE in ZIUPDV


a) Prejemniki pomoči, ki niso poslovali celo leto 2019 oziroma 2020, jim prejete pomoči zaradi znižanja prihodkov zaradi epidemije ali posledic epidemije ni potrebno vračati. To velja v primeru, da so se njihovi povprečni mesečni prihodki v letu 2020 glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019 znižali za več kot 10 %.


Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov določa formuli za izračun povprečnih mesečnih prihodkov za leto 2019 in 2020.


Formuli za izračun:

  • za leto 2019: (prihodki v letu x 30,4)/število dni poslovanja v letu;

  • za leto 2020: (prihodki v letu x 30,5)/število dni poslovanja v letu.


b) Dodatno Pravilnik navaja formulo, ki je namenjena tistim prejemnikom pomoči, ki v letu 2019 niso poslovali. Slednjim prejete pomoči zaradi upada dohodkov ni potrebno vračati, v kolikor so se njihovi povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. 3. 2020.


Pri tem se povprečni mesečni prihodki v letu 2020 do 12. 3. 2020 izračunavajo kot sledi v nadaljevanju.


Formuli za izračun:

  • (prihodki v letu 2020 do 12. 3. 2020 x 30,5) / število dni poslovanja v letu 2020 do 12. 3. 2020;

  • povprečni mesečni prihodki v letu 2020 pa se izračunajo na enak način kot v že navedenem primeru (točka a, 2. alineja).


2. Pogoji in način izračuna prihodkov po ZZUOOP


a) Prejemniki pomoči, ki niso poslovali v celem letu 2019 oziroma 2020, prejete pomoči zaradi pogoja znižanja prihodkov ni potrebno vračati, v kolikor so se njihovi povprečni mesečni prihodki v letu 2020, glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019, znižali za več kot 20 %.


Pri tem se povprečni mesečni prihodki za posamezna leta izračunavajo na način iz sklopa formul 1. a) točke tega članka.


b.) Prejemnikom pomoči, ki v letu 2019 niso poslovali, prejete pomoči ni potrebno vračati tudi v primeru, če so njihovi povprečni mesečni dohodki v letu 2020 upadli za več kot 20 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 31. 8. 2020.


Pri tem se povprečni prihodki za leto 2020 do 31. 8. 2020 izračunajo na naslednji način:

  • (prihodki v letu 2020 do 31. 8. 2020 x 30,5) / število dni poslovanja v letu 2020 do 31. 8. 2020;

  • povprečni mesečni prihodki v letu 2020 pa se izračunajo na enak način kot v že navedenem primeru (točka 1. a, 2. alineja).


Pravila za ugotavljanje obdobja poslovanja


Za obdobje poslovanja v posameznem letu se šteje obdobje, v katerem je prejemnik pomoči registriran za opravljanje dejavnosti. Pri prejemniku pomoči (družbeniku) pa se za obdobje poslovanja šteje obdobje, v katerem je pravni subjekt, čigar lastnik je prejemnik pomoči, registriran.


Za fizične osebe Pravilnik kot obdobje poslovanja upošteva tisto obdobje, v katerem je bilo njihovo podjetje poslovno aktivno. Primer odsotnosti prejemnika pomoči (npr. bolezen) se v obdobje poslovanja ne sme vključiti, oz. se pri ugotavljanju števila dni poslovanja ne bo upoštevalo. Kot izjema za obdobja, ki se upošteva za obdobje poslovanja, je navedena odsotnost zaradi uveljavljanja pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo (obdobje prejemanja materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila). Za poslovno aktivno obdobje se šteje tudi, v kolikor ima fizična oseba ob svoji odsotnosti zaposlene ljudi, oziroma ostaja podjetje prejemnika pomoči poslovno aktivno s pomočjo drugih deležnikov. V kolikor fizična oseba ni poslovala polni delovni čas, se pri določanju obdobja poslovanja upošteva skrajšani delovni čas glede na zavarovalni čas zavezanca. To ne velja v primeru, da je bilo prejemnikovo podjetje kljub njegovi odsotnosti poslovno aktivno (preko zaposlenih ali drugih deležnikov).


Postopek vračila pomoči


V kolikor pogoji za posamezen primer ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bodo doseženi, bo moral prejemnik pomoči vsa prejeta sredstva vrniti.

V primeru, da prejemnik pomoči po ZIUOOPE, ZIUPDV in ZZUOOP naknadno sam ugotovi, da do prejete pomoči ni upravičen, o tem obvesti FURS. To stori na način, da vloži izjavo z nazivom »Vračilo povračila nadomestila plač za začasno čakanje na delo«. Izjavo lahko prejemnik pomoči odda elektronsko preko sistema eDavki, dostopno na tej povezavi.


Vlogo je potrebno predložiti najkasneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 oziroma za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2020, oziroma do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2020 (rok predložitve podaljšan do 30. 4. 2021). Znesek prejete pomoči je potrebno vrniti v 30 dneh od vročitve odločbe.


Za uveljavljena povračila, ki se nanašajo na obdobje od 1. 1. 2021, pa najpozneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 oziroma za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2021, oziroma do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2021. Po poteku roka za plačilo pa do plačila, se prejemniku pomoči obračunavajo zakonske zamudne obresti.


Obveznost do vračila prejete pomoči nastane tudi v primeru, če je prejemnik pomoči v letu 2020 oziroma za leto 2020 izplačal dobiček, izvedel nakup lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačal nagrade poslovodstvu oziroma izplačal dele plač za poslovno uspešnost poslovodstvu. Obveznost vračila prejete pomoči nastane tudi, če bo delodajalec v letu 2021 od 1. 2. 2021 dalje, ali po letu 2021 izvedel zgoraj našteta izplačila za leto 2021. O tem mora obvestiti FURS, prejeta sredstva pa vrniti po vročitvi odločbe, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

102 views0 comments
bottom of page