top of page

Ste že pričeli z aktivnostmi za pripravo zaključnih bilanc?

Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) predpisuje, da morajo vse družbe pripraviti letne računovodske izkaze in podatke posredovati AJPES-u za namen državne statistike. Za srednje in velike družbe pa poleg tega velja še dodatna obveznost, ki jo predpisuje 57. člen ZGD-1, in sicer priprava letnega poročila, ki ga mora pregledati revizor.


Za družbe, ki so zavezane k reviziji, se torej postopek priprave letnega poročila začne s pripravo računovodskih izkazov za državno statistiko, ki jih morajo predložiti AJPES-u do konca meseca marca. Letno poročilo se pripravi v obliki, ki jo predpisuje 60. člen ZGD-1. Ta določa, da mora letno poročilo srednjih in velikih družb vsebovati bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnega toka, izkaz gibanja kapitala, izkaza drugega vseobsegajočega donosa, priloge s pojasnili in poslovno poročilo. Letno poročilo mora biti glede na 54. člen ZGD-1 pripravljeno najkasneje v treh mesecih po koncu poslovnega leta in skladno z 58. člen ZGD-1 predloženo AJPES-u najkasneje v osmih mesecih po koncu poslovnega leta. Pred oddajo mora letno poročilo pregledati še revizor in izdati mnenje k poročilu, ki mora biti skupaj z letnim poročilom predloženo AJPES-u. Iz navedenih rokov izhaja, da ima revizor približno 5 mesecev časa, da opravi pregled poročila in izda mnenje, seveda ob predpostavki, da se družba drži rokov za pripravo.


Če je poslovno leto družbe enako koledarskemu, kot je to pri večini družb, mora biti revidirano letno poročilo predloženo AJPES-u najkasneje do konca avgusta. V kolikor pa bi poslovno leto družbe trajalo npr. od začetka julija do konca junija, pa je rok za predložitev ustrezno zamaknjen, tj. šest mesecev kasneje - do konca februarja. Kot že omenjeno, pa zamik poslovnega leta ne vpliva na predložitev računovodskih podatkov za državno statistiko, ki morajo biti v vsakem primeru predloženi najkasneje do konca marca, ki sledi letu, za katerega se računovodski podatki pripravljajo.


V letnem poročilu za leto 2021 bo še vedno pozornost posvečena tudi epidemiji COVID-19, saj morajo biti vsi učinki in posledice epidemije dobro evidentirani tudi v letnem poročilu – prejete državne pomoči, dogodki z vplivom na poslovanje itd. Le ob upoštevanju vseh predpisanih obveznosti je lahko letno poročilo resničen in pošten prikaz stanja družbe.

Pri odvisnih družbah obstajajo tudi dodatne obveznosti, saj morajo namreč te družbe v skladu s 545. in 546. členom ZGD-1 pripraviti tudi poročilo o razmerjih s povezanimi družbami. V njem mora poslovodstvo navesti vse pravne posle, ki jih je družba v preteklem letu sklenila s povezanimi osebami, ter ugotoviti, ali je pri teh poslih prišlo do morebitnega prikrajšanja družbe. To poročilo mora biti predloženo v pregled revizorju skupaj z letnim poročilom, pri njegovi pripravi pa ta zaradi zakonskih omejitev, ki prispevajo k obvladovanju nasprotij interesov, ne sme sodelovati.


Če pa ima družba v lasti odvisne družbe, pa mora v skladu s 56. členom ZGD-1 pripraviti tudi konsolidirano letno poročilo, in to najkasneje v štirih mesecih po koncu poslovnega leta in ga najkasneje v osmih mesecih po koncu poslovnega leta predložiti AJPES. Izjema velja le za družbe, ki skupaj z odvisnimi družbami ne dosegajo pogojev, da bi se opredelile kot velike družbe glede na 55. člen ZGD-1 na podlagi prihodkov od prodaje, vrednosti aktive in števila zaposlenih. Za namen doseganja pogojev za konsolidacijo se pri izračunu meril čistih prihodkov od prodaje in vrednosti aktive upošteva za 20 % višji znesek, kot je določen v 55. členu ZGD-1.


Družbe morajo striktno upoštevati predpisane časovne okvire za predložitev letnih poročil, saj jih v nasprotnem primeru lahko doleti globa za kršenje zakonskih določb. Izkazalo se je, da AJPES v zadnjih letih zelo natančno preverja pravočasne oddaje letnih poročil. Globa za zamudo pri oddaji letnega poročila se uvršča med druge prekrške, ki jih določa 686. člen ZGD-1 in je odvisna od velikosti družbe. Za velike družbe znaša od 6.000 do 30.000 EUR, medtem ko za srednje družbe znaša od 4.000 do 20.000 EUR. Hkrati pa se z globo od 300 do 2.500 EUR kaznuje tudi odgovorna oseba družbe, ki ni v predpisanem roku izpolnila obveznosti predložitve letnega poročila.


Letna poročila so obveznost, s katero se družbe kontinuirano srečujejo vsako leto. Ker je lahko njihova priprava zamudna, hkrati pa je vsebina pri večjih družbah in družbah, ki imajo naložbe v povezane družbe, ali pa imajo nadrejene družbe, lahko bolj obsežna (npr. dodatna priprava poročila o razmerjih s povezanimi družbami), se lahko za pomoč obrnete na našo ekipo izkušenih strokovnjakov. Za hitrejšo pripravo letnih poročil v naslednjih letih vam lahko proces priprave letnega poročila tudi avtomatiziramo oziroma se z vami pogovorimo o tematiki digitalizacije procesov na področju financ in računovodstva.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

124 views0 comments

Comments


bottom of page