top of page

Spodbude za digitalno transformacijo podjetij

Updated: Nov 18, 2021

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je objavil razpis Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19). Mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so v času epidemije koronavirusa ugotovila, da potrebujejo izboljšanje digitalnega načina poslovanja, lahko zdaj dobijo sofinanciranje s strani SPS. Sofinanciranje se izvaja na način, da SPS po končani investiciji refundira del upravičenih stroškov.


SPS pričakuje, da bo z razpoložljivimi sredstvi sofinanciral najmanj 150 podjetij pri izvedbi digitalne transformacije in izboljšanju digitalnih kompetenc zaposlenih, ter s tem pripomogel k povečanju dodane vrednosti na zaposlenega za najmanj 3%. Celotna sredstva v višini 15 mio EUR so enakomerno razporejena med obe kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija, pri čemer je vsaki regiji namenjenih 2,5 mio EUR sredstev za proračunsko leto 2020 in 5 mio EUR za proračunsko leto 2021. Razlika med kohezijskima regijama je v deležu upravičenosti sofinanciranja s strani namenskih sredstev Evropske unije. Razpis se ob porabi sredstev lahko zaključi predčasno.


Pomoč podjetjem lahko znaša največ 60% upravičenih stroškov, oziroma najmanj 30.000 EUR in največ 100.000 EUR. Pri tem morajo upravičeni stroški znašati najmanj 50.000 EUR. Pridobljena sredstva se vštevajo v skupen znesek pridobljene državne pomoči po shemi »de minimis«.


Med upravičene stroške, za katere lahko podjetja kandidirajo za sofinanciranje, spadajo:

  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove strojne opreme) in stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije);

  • stroški storitev zunanjih izvajalcev;

  • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za največ 2 zaposlena, ki sta zadolžena za razvoj in izvedbo digitalne transformacije;

  • razni posredni stroški.


Razpis ni namenjen podjetjem iz dejavnosti ribištva in akvakulture, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov ali predelave in trženja kmetijskih proizvodov. Digitalna transformacija mora biti zaključena do 30.9.2021 in se ni smela začeti pred 12.3.2020.


Roki za oddajo vlog so 8.9.2020, 15.11.2020 in 15.1.2021, ostale podatke o merilih razpisa pa lahko najdete tukaj.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

26 views0 comments

Comentarios


bottom of page