top of page

Novosti, ki jih prinaša zadnja novela Zakona o tujcih

Updated: Nov 17, 2021Novela ZTuj-2F je stopila v veljavo z dnem 27.4.2021 in se prične uporabljati z dnem 27.5.2021. Sama novela je precej obsežna in prinaša spremembe tako materialnih kot postopkovnih določb Zakona o tujcih. V nadaljevanju želimo izpostaviti pomembnejše novosti materialnega dela zakona, in sicer predvsem tiste, ki so v praksi pomembne za gospodarske družbe in za mobilnost delavcev.


Zakonska novela določa posamezne nove tipe dovoljenj oziroma zagotavlja mobilnost v skladu z Direktivo EU 2016/801, in sicer:


a) za raziskovalca, ki že ima dovoljenje druge države članice EU za prebivanje zaradi opravljanja raziskovalnega dela in ki želi biti premeščen v Slovenijo; ureja se tudi prebivanje in mobilnost družinskega člana raziskovalca in po zaključku raziskovanja dovoljenje za namen iskanja zaposlitve oziroma samozaposlitve;


b) za študenta, ki že ima dovoljenje druge države članice EU za prebivanje zaradi študija in ki sodeluje v programih EU ali v večstranskih programih, ki vključujejo ukrepe za spodbujanje mobilnosti, ali v sporazumu med dvema ali več višješolskimi ali visokošolskimi organizacijami; tudi v tem primeru je določena možnost pridobitve dovoljenja za iskanje zaposlitve ali samozaposlitve, in sicer v obdobju dveh let po zaključku študija;


c) za prostovoljca.

V tem delu so v zakon implementirani določeni instituti iz Direktive EU 2016/801 (Direktiva o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair), cilj katerih je omogočiti mobilnost tujih raziskovalcev in študentov znotraj EU območja.


Spremenjene so določbe glede pravice tujca do združitve družine. Obdobje, po katerem tujec pridobi pravico do združitve, se podaljšuje iz enega na dve leti. Zakon ohranja izjeme, ko se lahko združevanje družine omogoči brez pogoja glede dolžine tujčevega prebivanja v RS in kot novo izjemo dodaja tudi združevanje tujca z mladoletnim neporočenim otrokom ali mladoletnim neporočenim otrokom zakonskega partnerja tujca, če imata oba starša ali skrbnik izdano dovoljenje za začasno prebivanje v RS oziroma če ima dovoljenje tisti izmed staršev, ki mu je otrok zaupan v varstvo in vzgojo. Tudi v tem primeru torej dolžina tujčevega prebivanja in dovoljenja za prebivanje v RS ni pogoj za podelitev pravice otroku, da prebiva s svojimi starši.


Pomembna novost je nov pogoj poznavanja slovenskega jezika, ki se zahteva: (i) za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje in (ii) za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za polnoletne družinske člane. V primeru podaljšanja dovoljenja za polnoletne družinske člane se zahteva znanje slovenskega jezika na vstopni ravni, za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje pa se zahteva znanje slovenskega jezika na osnovni ravni, pri čemer pa tega pogoja ni potrebno izpolnjevati tujcu, ki se mu dovoljenje za stalno prebivanje lahko izda predčasno (pred potekom petih let neprekinjenega zakonitega prebivanja v RS). Pri obeh vrstah dovoljenj je uporaba tega novega pogoja odložena - nov pogoj znanja slovenskega jezika se bo skladno s prehodnimi določbami novele začel uporabljati po datumu 27.4.2023.


Novela prinaša novo XIII.A poglavje, ki se nanaša na status državljanov Združenega Kraljestva in njihovih družinskih članov po izstopu iz EU. Na podlagi člena 18/1 Sporazuma o izstopu je določeno, da morajo državljani Združenega Kraljestva in njihovi družinski člani, ki niso državljani EU, ki so pred koncem prehodnega obdobja (prehodno obdobje se je končalo 31.12.2020) uveljavili pravico prebivanja v RS in po koncu prehodnega obdobja v Sloveniji še naprej prebivajo, v roku enega leta od konca prehodnega obdobja (tj. od datuma 31.12.2020) oziroma pred potekom veljavnosti potrdil oziroma dovoljenj, če se njihova veljavnost izteče prej, vložiti prošnjo za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje, ki se izda na podlagi Sporazuma o izstopu. Dovoljenje se izda z veljavnostjo 5 let, brez vezave na določen namen prebivanja in je podaljšljivo. Upravičene osebe lahko izjemoma prošnjo vložijo po izteku enoletnega roka, če obstajajo utemeljene okoliščine za neupoštevanje roka. Enaka zahteva je podana tudi glede potrdil / dovoljenj za stalno prebivanje, katerih imetniki so državljani Združenega Kraljestva in njihovi družinski člani, ki niso državljani EU. Državljani Združenega kraljestva in njihovi družinski člani morajo torej vložiti prošnjo za priznanje novega statusa po izstopu, kot jim ga priznava Sporazum o izstopu, in poskrbeti za novo izkaznico, ki se referira na Sporazum o izstopu. Zakon določa, da potrdila oziroma dovoljenja, ki so bila državljanom Združenega Kraljestva in njihovim družinskim članom izdana pred iztekom prehodnega obdobja, (najkasneje) eno leto po izteku prehodnega obdobja prenehajo veljati.


Še nekaj ostalih sprememb:


Uveden je institut povabilnega pisma, ki se lahko uporabi namesto garantnega pisma, pod pogojem da tujec v vizumskem postopku dokaže, da ima zadostna sredstva za preživetje za čas bivanja v državi kot tudi za vrnitev, ali da jih bo lahko zakonito pridobil; v tem primeru evidentiranje pisma pri upravni enoti ni potrebno.


V zvezi s pogoji za pridobitev dovoljenja za prebivanje se konkretneje določa, kaj šteje kot ustrezno zdravstveno zavarovanje; kot ustrezno zdravstveno zavarovanje šteje zavarovanje, ki krije vsaj nujne zdravstvene storitve na območju Republike Slovenije.


Poenostavljena je ureditev, v skladu s katero se lahko tujcu, ki v RS biva zakonito in je bila prošnja za izdajo prvega dovoljenja za začasno prebivanje vložena pred vstopom v državo in je tujec že pred vstopom dal prstne odtise pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini, prvo dovoljenje vroči tudi v Republiki Sloveniji; po prejšnji ureditvi je to bilo možno le ob dodatnem pogoju nepredvidenih okoliščin in ob dodatnem pogoju obveščanja pristojnega organa v Republiki Sloveniji.


Na novo je vpeljano, da bo pristojni organ po izdaji dovoljenja periodično vsakih 6 mesecev po uradni dolžnosti pridobival podatke iz davčnih evidenc FURS zaradi preverjanja zadostnih sredstev za preživljanje kot osnovnega pogoja, ki velja za izdajo dovoljenja za prebivanje tujca.


Novela določa 3. avgust 2023 kot končni datum prenehanja veljavnosti izkaznic glede naslednjih dovoljenj: dovoljenja za začasno prebivanje za državljana Švicarske konfederacije, dovoljenja za stalno prebivanje za državljana Švicarske konfederacije, dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana državljana Švicarske konfederacije, dovoljenja za stalno prebivanje za državljana Švicarske konfederacije, dovoljenja za prebivanje za družinskega člana državljana EU, dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana državljana EU, dovoljenja za prebivanje za družinskega člana slovenskega državljana in dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana slovenskega državljana. Imetniki teh izkaznic si morajo najkasneje do 3.8.2023 priskrbeti nove izkaznice.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

378 views0 comments

Comments


bottom of page