top of page

Nova likvidnostna posojila za problemska območja

Updated: Nov 18, 2021

Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju Sklad) je dne 31.7.2020 objavil razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih - B1. Cilj razpisa je zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja z namenom ohranitve dejavnosti.


Sklad razpisuje brezobrestna posojila v zneskih od 5.000 EUR do 50.000 EUR za mikro, mala in srednje velika podjetja in zadruge s sedežem ali poslovno enoto na problemskem ali obmejnem problemskem območju. Natančen seznam občin, ki spadajo v omenjeno območje je naveden v razpisu. Ročnost posojil je omejena na dolžino ekonomske dobe projekta oz. največ 5 let. Omogočajo tudi do 6 mesecev moratorija na odplačevanje glavnice. Posojilo se lahko nameni za kritje upravičenih stroškov, ki so nastali od 1.2.2020, med katere spadajo investicije v pridobitev ali adaptacijo zgradb, pridobitev opreme in delovnih strojev (lahko tudi rabljene), neopredmetenih sredstev, kritje administrativnih stroškov, stroškov materiala, plač, itd. Sklad sofinancira do 100% upravičenih stroškov, v kar ni vštet DDV. Za oddajo vloge sta razpisana dva roka, in sicer 24.8.2020 in 9.10.2020, celotna vrednost razpisa pa znaša 20 mio EUR.


Vsi zainteresirani lahko več informacij o razpisu in opredelitvi območja najdete na spletni strani sklada.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

9 views0 comments
bottom of page