Nova likvidnostna posojila za problemska območja

Updated: Dec 22, 2020

Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju Sklad) je dne 31.7.2020 objavil razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih - B1. Cilj razpisa je zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja z namenom ohranitve dejavnosti.


Sklad razpisuje brezobrestna posojila v zneskih od 5.000 EUR do 50.000 EUR za mikro, mala in srednje velika podjetja in zadruge s sedežem ali poslovno enoto na problemskem ali obmejnem problemskem območju. Natančen seznam občin, ki spadajo v omenjeno območje je naveden v razpisu. Ročnost posojil je omejena na dolžino ekonomske dobe projekta oz. največ 5 let. Omogočajo tudi do 6 mesecev moratorija na odplačevanje glavnice. Posojilo se lahko nameni za kritje upravičenih stroškov, ki so nastali od 1.2.2020, med katere spadajo investicije v pridobitev ali adaptacijo zgradb, pridobitev opreme in delovnih strojev (lahko tudi rabljene), neopredmetenih sredstev, kritje administrativnih stroškov, stroškov materiala, plač, itd. Sklad sofinancira do 100% upravičenih stroškov, v kar ni vštet DDV. Za oddajo vloge sta razpisana dva roka, in sicer 24.8.2020 in 9.10.2020, celotna vrednost razpisa pa znaša 20 mio EUR.


Vsi zainteresirani lahko več informacij o razpisu in opredelitvi območja najdete na spletni strani sklada.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu), je namenjen samo informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Strokovno pravno svetovanje je potrebno pridobiti pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj, ki so posledica vsebine tega dokumenta.

8 views0 comments