Kako računovodsko izkazati državno pomoč, ki jo boste prejeli zaradi epidemije Covid-19?

Updated: Dec 22, 2020

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvu za finance posredoval prošnjo za soglasje k Pojasnilu 1 k SRS 15 – Računovodsko izkazovanje državnih pomoči zaradi epidemije COVID-19. Po pridobitvi soglasja bo Pojasnilo 1* k SRS15 objavljeno tudi v Uradnem listu RS.


SRS 15.5 (2019) določa, da so drugi poslovni prihodki povezani s poslovnimi učinki, kot so subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije, premije in podobni prihodki. Mednje štejemo tudi državno podporo, ki jo organizacija dobi od države ali lokalne skupnosti. Ta se pojavlja včasih tudi v obliki dotacije oziroma subvencije. Državno podporo se pripozna, če obstaja sprejemljivo zagotovilo, da je organizacija izpolnila pogoje zanjo in da bo državna podpora tudi prejeta.


Organizacije, ki bodo na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo ali katerega drugega zakona ali predpisa pridobile kakršnokoli državno pomoč od države ali lokalne skupnosti, morajo tako prejeto državno podporo izkazovati med drugimi poslovnimi prihodki v okviru skupine kontov 76 – Poslovni prihodki. Organizacija naj po priporočenem enotnem kontnem planu vso državno pomoč izkazuje na ločenem analitičnem kontu v okviru konta 768, z nazivom Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki.


Prihodki iz državnih pomoči za zajezitev epidemije COVID-19 se štejejo kot prihodki pomembnih vrednosti, zato jih organizacije morajo po SRS 21 razkriti v pojasnilih k računovodskim izkazom, sestavljenim za poslovno leto, ki se konča po 13. marcu 2020, pri čemer morajo ločeno razkriti njihovo naravo in znesek.


To ne velja za državno podporo, prejeto za pridobitev osnovnih sredstev.


Za vsa dodatna pojasnila ter informacije so vam na voljo svetovalci A Tax International.*Povezava do Pojasnila 1Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu), je namenjen samo informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Strokovno pravno svetovanje je potrebno pridobiti pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj, ki so posledica vsebine tega dokumenta.

343 views0 comments