top of page

Kako računovodsko izkazati državno pomoč, ki jo boste prejeli zaradi epidemije Covid-19?

Updated: Nov 18, 2021

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvu za finance posredoval prošnjo za soglasje k Pojasnilu 1 k SRS 15 – Računovodsko izkazovanje državnih pomoči zaradi epidemije COVID-19. Po pridobitvi soglasja bo Pojasnilo 1* k SRS15 objavljeno tudi v Uradnem listu RS.


SRS 15.5 (2019) določa, da so drugi poslovni prihodki povezani s poslovnimi učinki, kot so subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije, premije in podobni prihodki. Mednje štejemo tudi državno podporo, ki jo organizacija dobi od države ali lokalne skupnosti. Ta se pojavlja včasih tudi v obliki dotacije oziroma subvencije. Državno podporo se pripozna, če obstaja sprejemljivo zagotovilo, da je organizacija izpolnila pogoje zanjo in da bo državna podpora tudi prejeta.


Organizacije, ki bodo na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo ali katerega drugega zakona ali predpisa pridobile kakršnokoli državno pomoč od države ali lokalne skupnosti, morajo tako prejeto državno podporo izkazovati med drugimi poslovnimi prihodki v okviru skupine kontov 76 – Poslovni prihodki. Organizacija naj po priporočenem enotnem kontnem planu vso državno pomoč izkazuje na ločenem analitičnem kontu v okviru konta 768, z nazivom Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki.


Prihodki iz državnih pomoči za zajezitev epidemije COVID-19 se štejejo kot prihodki pomembnih vrednosti, zato jih organizacije morajo po SRS 21 razkriti v pojasnilih k računovodskim izkazom, sestavljenim za poslovno leto, ki se konča po 13. marcu 2020, pri čemer morajo ločeno razkriti njihovo naravo in znesek.


To ne velja za državno podporo, prejeto za pridobitev osnovnih sredstev.


Za vsa dodatna pojasnila ter informacije so vam na voljo svetovalci A Tax International.

Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

495 views0 comments

Comments


bottom of page