Kako pravilno vrednotiti finančne naložbe v alternativne investicijske sklade?

Odbor sekcije preizkušenih računovodij in računovodij, ki deluje v okviru Slovenskega inštituta za revizijo, je sprejel strokovno razlago glede vrednotenja finančnih naložb v alternativne investicijske sklade. V dokumentu Merjenje finančnih naložb v alternativne investicijske sklade je odbor zavzel stališče, da je glede na način poslovanja alternativnih investicijskih skladov in zakonske določbe glede vrednotenja naložb najprimernejše, da se tovrstne naložbe vrednotijo po nabavni vrednosti.

Pošteno vrednost naložb v AIS je skoraj nemogoče zanesljivo ugotoviti, saj le-ti običajno ne nastopajo na organiziranem trgu oziroma ne kotirajo na borzi. Enako pa je z njihovimi naložbami. Upravljavci alternativnih investicijskih skladov morajo sicer vsaj enkrat letno izračunati vrednost enote premoženja, in sicer na dan sestave računovodskih izkazov. Ker pa so med naložbami pogosto nepremičnine, nejavne družbe in terjatve do raznih družb, vrednost teh naložb pa se ne spreminja vsakodnevno, je morebitno pogostejše vrednotenje stvar vsakega posameznega sklada.

Več si lahko preberete v omenjenem dokumentu, ki bo objavljen tudi v reviji SIR*IUS 2/21.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu), je namenjen samo informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Strokovno pravno svetovanje je potrebno pridobiti pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj, ki so posledica vsebine tega dokumenta.

12 views0 comments