top of page

Ključne spremembe, ki jih prinaša novela insolvenčnega zakona ZFPPIPP-H

S 52 glasovi za in brez nasprotovanj je Državni zbor potrdil novelo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.


Ta novela povezuje našo insolvenčno zakonodajo z evropsko Direktivo o prestrukturiranju in insolventnosti, hkrati pa odpravlja neskladja z Ustavo Republike Slovenije. Temelji na preteklih izkušnjah in prinaša spremembe v pravilih, ki se nanašajo na obveznosti poslovodstva ob insolventnosti, postopek prisilne poravnave in stečaja. Namen je izboljšati položaj upnikov, predvsem delavcev, v postopkih zaradi insolventnosti.


Uveden je postopek sodnega prestrukturiranja za družbe, ki se soočajo z grožnjo insolventnosti, s ciljem ohranitve poslovanja in preživetja družbe.


Opazna sprememba je odprava poenostavljene prisilne poravnave, z uvedbo posebnih pravil za malo gospodarstvo, kjer obveznosti dolžnika ne presegajo 700.000 evrov.


Mikro družbam in samostojnim podjetnikom bodo na voljo poenostavitve, ki zmanjšujejo stroške postopka prisilne poravnave. Vendar bo v teh postopkih vedno prisoten upravitelj, ki bo opravljal nadzorne naloge.


Poslovodstvu so določene dodatne obveznosti ob insolventnosti, z jasnim poudarkom na hitrem ukrepanju. V primeru neizpolnitve teh obveznosti, poslovodstvo čaka prekrškovna, kazenska in odškodninska odgovornost.


Položaj upnikov se krepi v stečajnih postopkih in postopku prisilne poravnave. Delavci in drugi imetniki prednostnih terjatev bodo imeli svojega predstavnika v upniškem odboru.


Dolžnik bo moral med postopkom prisilne poravnave izplačevati plače v dogovorjeni višini, ne samo do minimalne plače.


Položaj delavcev v stečajnem postopku se krepi z njihovim predstavnikom v upniškem odboru.


Za večjo transparentnost prodaj bodo vse objave centralizirane, s poudarkom na spletnih javnih dražbah, ki omogočajo širšo udeležbo in preprečujejo dogovarjanja.


Novela ZFPPIPP-H predstavlja pomembne spremembe v slovenskem insolvenčnem pravu, ki bodo vplivale na postopke zaradi insolventnosti in zagotavljale boljšo zaščito upnikov ter povečano učinkovitost teh postopkov.

25 views0 comments

Comments


bottom of page