top of page

Kakšne novosti prinaša spremenjeni in dopolnjeni ZDDPO-2 za podjetja?

Updated: Nov 17, 2021

S 1. 1. 2022 začnejo veljati spremembe in dopolnitve Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ki so bile dne 29. 10. 2021 objavljane v Uradnem listu RS št. 172. V nadaljevanju na kratko povzemamo ključne novosti, ki jih dopolnitve in spremembe prinašajo.


  • Dobro davčno upravljanje in obrambni ukrepi

Omejitve pri izplačilu dividend, izvzemu dobičkov iz odsvojitve lastnih deležev ter ostale omejitve, ki so vezane na posamezne države, trenutno veljajo za določen seznam držav. To so države, v katerih je splošna oziroma povprečna nominalna stopnja obdavčitve dobička družb nižja od 12,5 % in niso države članice EU. Po novem bodo omejitve veljale tudi za države, ki so uvrščene na seznam Evropske unije z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene, in je objavljen v Uradnem listu Evropske unije. Upoštevala se bosta torej dva seznama.


  • Obravnava rezervacij

Rezervacije se bodo priznale kot odhodek v obračunanem znesku, razen tistih, pri katerih že sedaj velja, da se za odhodek šteje le 50 % oblikovanih rezervacij (tj. rezervacije za dana jamstva ob prodaji proizvodov ali opravljanju storitev, rezervacije za reorganizacijo, rezervacije za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb, rezervacije za pokojnine, rezervacije za jubilejne nagrade in rezervacije za odpravnine ob upokojitvi).


Ne glede na navedeno, pa se oblikovanje rezervacij za pokojnine, oblikovanje rezervacij za jubilejne nagrade in oblikovanje rezervacij za odpravnine ob upokojitvi prizna kot odhodek v obračunanem znesku, ki ustreza 100 % oblikovanih rezervacij v vsakem posameznem davčnem obdobju, ki se začne od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2026.


  • Odpis terjatev

Odpis terjatev se bo priznal kot odhodek za vse terjatve, ki so bile prijavljene v postopek prisilne poravnave oz. stečaja. Trenutno se kot odhodek prizna le odpis terjatev na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o zaključenem stečajnem postopku ali na podlagi pravnomočnega sklepa o potrditvi prisilne poravnave.


  • Delno priznani odhodki za reprezentanco in nadzorni svet

Delež stroškov reprezentance in nadzornega sveta, ki se priznajo kot davčno priznani odhodki, se zvišuje s 50 % na 60 % stroškov.


  • Olajšava za zaposlovanje

Širi se olajšava za zaposlovanje v višini 45 % plače na novo zaposlene osebe. Ta se bo po novem lahko koristila ob zaposlitvi osebe mlajše od 29 let (prej 26 let), za starejše od 55, let ali pa za osebo v poklicu, za katerega na trgu primanjkuje iskalcev zaposlitve, ki v obdobju zadnjih 24 mesecev ni bila zaposlena pri tem delodajalcu, ali njegovi povezani osebi. Olajšavo v višini 55 % plače pa bo lahko zavezanec koristil, če bo zaposlil osebo, mlajšo od 25 let, ki se zaposluje prvič.


  • Olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod

Zavezancem bo na voljo tudi nova olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod, ki jo bodo zavezanci lahko koristili ob vlaganjih v računalništvo v oblaku, umetno inteligenco in velepodatke, okoljsko prijazne tehnologije, čistejši, cenejši in bolj zdrav javni ter zasebni transport, razogljičenje energijskega sektorja, energijsko učinkovitost stavb in uvajanje drugih standardov za klimatsko nevtralnost. Omenjena olajšava v višini 40 % stroškov vlaganj se bo izključevala z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj ter olajšavo za investiranje, prav tako pa je ni mogoče pridobiti, če bo zavezanec za vlaganje prejel nepovratna sredstva (iz proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, Republike Slovenije oz. EU).


  • Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju

Višina olajšave za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju se dviguje z 20 % na 80 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji (vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja).


  • Olajšava za donacije

Olajšava za donacije se bo dvignila z 0,3 % na 1 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca. Znižanje davčne osnove za dodatnih 3,8 % obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca pa bo po novem mogoče pri donacijah izvajalcem programa vrhunskega športa za vlaganja v vrhunski šport. Prejemniki morajo biti rezidenti Slovenije ali države članice EU.


  • Obratna hibridna neskladja

V omenjeni zakon se doda nov 67.n člen, ki v slovenski pravni red dodaja določbe o obratnih hibridnih neskladjih, kot jih določa Direktiva 2016/1164/EU. Ta člen predpisuje kraj obdavčitve hibridne osebe za odpravo neskladij, ki bi pripeljali do dvojnega odbitka ali odbitka brez vključitve.


S spremembo zakonodaje je določeno, da če je ena ali več oseb ali posameznikov nerezidentov, ki so skupaj neposredno ali posredno udeleženi v najmanj 50 % glasovalnih pravic, kapitalskih deležev ali pravic do deleža dobička v hibridni osebi, ki ima sedež ali je oblikovana v Sloveniji, v državi ali državah, ki to hibridno osebo obravnavajo kot obdavčljivo osebo, se za odpravo hibridnega neskladja šteje, da je hibridna oseba rezident Slovenije in zavezana za davek v skladu z ZDDPO-2, v kolikor ta dohodek ni sicer obdavčen v skladu z zakoni Slovenije ali katere koli druge države.


To pomeni, da je v morebitnem primeru, da davčna zakonodaja Slovenije določa pregledno davčno obravnavo za osebo, ki ima sedež ali je oblikovana v Sloveniji, in jo država ali države vlagateljev obravnavajo kot obdavčljivo osebo, ta oseba v skladu z ZDDPO-2 rezident Slovenije in obdavčljiva po navedenem zakonu.


Celotno besedilo sprememb najdete v Uradnem listu št. 172. Mi pa pozorno spremljamo tudi predlagane spremembe preostalih dveh zakonov iz mini davčne reforme, ki je bila predstavljena letos, tj. Zakon o dohodnini in Zakon o davku na dodano vrednost. O nadaljnjih korakih sprejemanja popravkov in dopolnitev navedenih zakonov vas bomo sproti obveščali.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

278 views0 comments

Comentarios


bottom of page