top of page

Davek po odbitku na obresti od kreditov, pridobljenih s strani družbenika ali sestrske družbe

Updated: Nov 17, 2021

Davek po odbitku plačujejo nerezidenti, torej tiste družbe, ki niso davčni rezidenti Republike Slovenije. Plačilo obresti družbi, ki ni slovenski davčni rezident, je v skladu s 70. členom ZDDPO-2 obdavčeno z davkom po odbitku po standardni stopnji 15 %. Pod pogoji, ki jih določata 72. in 73. člen ZDDPO-2, je lahko del obresti, ki so plačane družbeniku, oproščen plačila davka, vendar največ do višine tržne obrestne mere. Za preostanek obresti, tj. obresti, ki presegajo tržno obrestno mero, pa je treba preveriti možnost uveljavljanja ugodnosti po Konvenciji o izogibanju dvojnega obdavčevanja sklenjeni med relevantnima državama.


V skladu s 70. členom ZDDPO-2, obveznost plačila davka po odbitku nastane v trenutku, ko so obresti plačane. V primerih, ko obresti niso plačane z nakazilom, je treba preveriti, kdaj nastopi trenutek, ko se šteje, da so obresti plačane in jih dolžnik v poslovnih knjigah ne izkazuje več kot obveznost za plačilo obresti.


V primeru povezanih družb je pomembno, da se pri določanju davčne obravnave obresti upoštevajo pravila o transfernih cenah. Pri ugotavljanju odhodkov davčnega zavezanca se v takih primerih upoštevajo obračunane obresti na prejeta posojila od povezanih oseb, vendar največ do višine priznane obrestne mere, razen, če zavezanec dokaže, da bi v enakih ali primerljivih okoliščinah dobil posojilo po obrestni meri, ki je višja od priznane obrestne mere, tudi od posojilodajalca – nepovezane osebe, kot je tudi predpisano v 2. odstavku 19. člena ZDDPO-2.


Pravilna določitev tržne obrestne mere pa ni pomembna zgolj zaradi davčnega priznavanja odhodkov, ampak tudi zaradi pravilnega plačila davka po odbitku. V skladu z 72. členom ZDDPO-2 se davka po odbitku ne odtegne od plačil obresti, kadar:


  • so obresti plačane upravičenemu lastniku iz druge države članice EU ali poslovni enoti družbe države članice EU, ki se nahaja v drugi državi članici EU;

  • sta plačnik in upravičeni lastnik kapitalsko povezana najmanj 24 mesecev tako, da;

a) je plačnik neposredno najmanj 25 % udeležen v kapitalu upravičenega lastnika, ali

b) je upravičeni lastnik neposredno najmanj 25 % udeležen v kapitalu plačnika;

c) je ista družba neposredno najmanj 25 % udeležena v kapitalu plačnika in upravičenega lastnika, pri tem pa gre za udeležbo med družbami iz držav članic EU;

  • je upravičeni lastnik rezident države članice EU in zavezanec za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb v državi rezidentstva.

Omenjena ugodnost pa se uporablja zgolj za znesek obresti po drugem odstavku 19. člena ZDDPO-2, kar pomeni, da so plačila davka po odbitku lahko oproščene le obresti, ki ne presegajo priznane ali tržne obrestne mere.


Oprostitev plačila davka po odbitku se davčnemu zavezancu prizna na podlagi vloge in dovoljenja FURS-a, ki mora biti pridobljeno pred plačilom obresti. V skladu s 377. členom ZDavP-2 morajo družbe vlogi priložiti:


  • dokazilo o rezidentstvu družbe prejemnice obresti;

  • dokazilo, da je družba upravičeni lastnik obresti;

  • dokazilo, da je družba zavezanka za davek od dohodkov pravnih oseb v državi rezidentstva;

  • dokazilo o minimalni neposredni kapitalski povezanosti in obdobju povezanosti;

  • dokazilo in izračun tržne obrestne mere;

  • pravno podlago za izplačilo obresti (pogodbo).

Kadar so izpolnjeni vsi zakonski pogoji, FURS izda dovoljenje za oprostitev plačila davka po odbitku v treh mesecih po vložitvi vloge. Dovoljenje je veljavno 1 leto od izdaje.


Oprostitev plačila davka po 72. členu ZDDPO-2 pa se ne more uporabiti za del obresti, ki presega tržno obrestno mero določeno z 2. odstavkom 19. člena ZDDPO-2. V skladu s 7. točko 74. člena ZDDPO-2 se ta del obresti šteje za prikrito izplačilo dobička oz. dohodek podoben dividendi, če se izplača osebi, ki je neposredno ali posredno najmanj 25 % udeležena v kapitalu, upravljanju ali nadzoru izplačevalca, ali obvladuje izplačevalca na podlagi pogodbe ali na način, ki se razlikuje od razmerij med nepovezanimi osebami.


Dohodki podobni dividendam so obdavčljivi z davkom po odbitku po 15 % davčni stopnji, razen, če lahko zavezanec uveljavlja ugodnosti po Konvenciji o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Za uveljavljanje omenjene ugodnosti mora davčni zavezanec pred izplačilom na FURS oddati »Zahtevek za zmanjšanje oziroma oprostitev davka od dividend na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja (KIDO 1)«.


Če davčni zavezanec ne odda vloge za zmanjšano plačilo davka, lahko davek naknadno zahteva nazaj.


V takih primerih lahko družba odda »Zahtevek za vračilo davka od dividend na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka (KIDO 9)« in si povrne del v Sloveniji plačanega davka.


Na priznavanje obresti in obveznost plačila po odbitku vpliva tudi pravilo tanke kapitalizacije. V skladu z 32. členom ZDDPO-2 se za davčne namene ne priznajo obresti od posojil družbenika oziroma druge povezane osebe, če posojilo presega štirikratnik kapitala družbe, ki ga ima v lasti posojilodajalec-povezana oseba, razen če zavezanec dokaže, da bi presežek posojil lahko dobil od posojilodajalca, ki je nepovezana oseba. V takšnih primeri je treba preveriti obveznosti plačila davka po odbitku in ugodnosti po Konvenciji o izogibanju dvojnega obdavčevanja, ki se lahko uporabijo v konkretnem primeru.


Preveriti pa je treba po novem tudi večstransko konvencijo o izvajanju z mednarodnimi davčnimi sporazumi povezanih ukrepov za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička - multilateralni instrument (MLI). V kolikor sta relevantni državi omenjeno konvencijo že ratificirali in jo uporabljata, je zavezujoča pred bilateralno konvencijo, ki sta jo relevantni državi sklenili prej.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

117 views0 comments

댓글


bottom of page