top of page

ūüďį [ATI Finanńćni Fokus] - Uńćinkovita implementacija kontrolinga za napredno poslovno odlońćanje

"Kontroling ni le nadzor Ň°tevilk, ampak orodje, ki omogońća jasen vpogled v vaŇ°e poslovanje in izboljŇ°uje procese za veńćjo uńćinkovitost. Naj zaposleni ne izgubljajo ńćasa s pretvorbo podatkov v porońćila, na podlagi katerih niso sprejete poslovne odlońćitve. Implementacija kontrolinga bo poslovodstvu in vodjem omogońćila sprejemanje dobrih in pravońćasnih odlońćitev."‚¨áÔłŹ Spodaj navajamo korake za uspeŇ°no implementacijo kontrolinga:


⤷ Ocena trenutnega stanja


Predlagamo podroben pregled finanńćnih izkazov in poslovnih procesov. Ta korak je temelj za identifikacijo kljuńćnih podrońćij, kjer kontroling lahko prinese najveńćje izboljŇ°ave.


‚§∑ Dolońćitev ciljev kontrolinga


Jasno je potrebno opredeliti, kaj Ňĺeli podjetje z vpeljavo kontrolinga doseńći in postaviti merljive cilje.


⤷ Izbor kontroling sistema


Izbira pravega kontroling sistema je kljuńćnega pomena za uspeŇ°no izvajanje kontrolinga. Razmislite o moŇĺnostih, kot so Excel (z uporabo naprednih funkcij), Microsoft BI, SAP Analytics Cloud ali ostale prilagojene reŇ°itve.


‚§∑ Ustvarjanje finanńćnih modelov


Razviti je potrebno finanńćne modele, ki sluŇĺijo kot robustna osnova za analizo podatkov in strategije nańćrtovanja. Izkoristite modele za napovedovanje poslovanja.


⤷ Implementacija kontroling procesov


Vkljuńćite kontroling procese v vaŇ°e vsakdanje poslovanje, kot so dnevno spremljanje prodaje, tedensko spremljanje likvidnosti in meseńćno spremljanje dobińćkonosnosti projektov. Procese in porońćila nenehno posodabljajte in prilagajajte poslovanju druŇĺbe z aktivno vkljuńćenostjo bralcev porońćil in odlońćevalcev (poslovodstvo, vodje,‚Ķ).


‚§∑ IzobraŇĺevanje zaposlenih


Kljuńćnega pomena je, da podjetje zagotovi ustrezno usposabljanje zaposlenih za uporabo izbranih orodij, kar bo omogońćilo tekońće in uńćinkovito izvajanje kontrolinga.


‚úÖ Pravilno vzpostavljen sistem kontrolinga lahko dramatińćno izboljŇ°a poslovne odlońćitve in poveńća operativno uńćinkovitost.


Z ustrezno podporo vodstva in pravilnim pristopom lahko podjetje doseŇĺe veńćjo uńćinkovitost, boljŇ°e rezultate in pridobi konkurenńćno prednost na trgu. Pri A Tax International Ltd. smo vaŇ° partner in zunanji strokovnjak, ki vam lahko nudimo ustrezno podporo pri reŇ°evanju teh izzivov.


ūüí° Za veńć informacij in prilagojeno svetovanje, rezervirajte brezplańćen posvet z naŇ°imi strokovnjaki.


ūüďÖ¬†Rezervirajte svoj termin: https://lnkd.in/eiHFDu_q


4 views0 comments

Coment√°rios


bottom of page