top of page

ūüďį [ATI finanńćni fokus] - Dvojna pomembnost; eden izmed prvih kljuńćnih korakov pri ESG ūüĆŅ


Kaj pomeni "dvojna materialnost"? V skladu z Direktivo o porońćanju podjetij o trajnosti (CSRD) in Evropskimi standardi porońćanja o trajnosti (ESRS) je ocena dvojne pomembnosti obvezna za porońćevalce. Pri tem nańćelu dvojne pomembnosti upoŇ°tevamo obe perspektivi, "pomembnost vpliva" in "finanńćno pomembnost", tako lońćeno kot tudi v njunem medsebojnem vplivu.

 

Na eni strani podjetja vplivajo na ljudi in okolje (pogled od znotraj navzven), na primer povzrońćena Ň°koda naravi ali krŇ°itev ńćlovekovih pravic zaposlenih. Po drugi strani pa razvoj in dogodki, povezani s trajnostjo, ustvarjajo (nova) tveganja in priloŇĺnosti za podjetja (pogled od zunaj), kot je tveganje izgube ugleda zaradi korupcije ali priloŇĺnost za razvoj trajnostnih izdelkov.

 

Sprejemanje utemeljenih odlońćitev o pomembnosti je kljuńćno. Po konceptu dvojne pomembnosti je zadeva trajnosti lahko pomembna z vidika vpliva in/ali z vidika tveganja in priloŇĺnosti. ńĆeprav standardi zagotavljajo smernice za to, bo moralo podjetje na koncu samo ugotoviti, ali je tema pomembna ali ne, in utemeljiti svojo odlońćitev.

 

V oceno dvojne pomembnosti bodo vkljuńćeni razlińćni deleŇĺniki, ki bodo pozvani, da ocenijo vpliv, tveganja in priloŇĺnosti, kar bo vkljuńćevalo tako kvantitativne kot kvalitativne podatke. Torej, kako izvesti dvojno oceno pomembnosti?

 

1. Prepoznajte kljuńćne deleŇĺnike

DeleŇĺniki so kljuńćnega pomena za oceno dvojne pomembnosti. Evropski standardi porońćanja o trajnosti uvajajo nove premisleke v zvezi s skupinami zainteresiranih strani, ki jih je treba vkljuńćiti. Cilj vkljuńćevanja deleŇĺnikov je ugotoviti, na katere deleŇĺnike vpliva poslovanje podjetja in kateri deleŇĺniki imajo mońć, da vplivajo na podjetje. Identifikacija kljuńćnih deleŇĺnikov je lahko zelo zamuden korak, zato je potrebno z njim zańćeti ńćim prej.

 

2. Prepoznajte kljuńćne deleŇĺnike

ESRS zagotavljajo seznam sektorsko neodvisnih zadev glede trajnosti, ki bi jih morala podjetja upoŇ°tevati pri svoji oceni pomembnosti. Vkljuńćiti je potrebno tudi vse trajnostne zadeve, ki niso zajete v ESRS, vendar so specifińćne za poslovanje podjetja. Pri tem je potrebno upoŇ°tevati panogo, geografsko lokacijo, vrednostno verigo itd.

 

3. Opredelite uńćinke, tveganja in priloŇĺnosti

V procesu ugotavljanja pomembnosti zadev glede trajnosti je naslednji korak njihova opredelitev v smislu vplivov podjetja na zadeve (pozitivnih, negativnih,‚Ķ) ter tveganja in priloŇĺnosti, ki jih predstavljajo (kratkorońćna, dolgorońćna,‚Ķ). Gre za zahteven proces, saj je potrebno zajeti celotno vrednostno verigo, kar od podjetja zahteva, da vkljuńći razlińćne deleŇĺnike in strokovnjake.

 

4. Opravite presojo vplivov

V predhodnem koraku je podjetje opredelilo vpraŇ°anja trajnosti v smislu uńćinkov, tveganj in priloŇĺnosti. Naslednji korak je kolińćinska opredelitev vplivov. To od podjetja zahteva, da upoŇ°teva negativne vplive dejavnosti, na koga lahko vpliva in kako se je temu negativnemu vplivu mogońće izogniti. S poglobljeno analizo bo podjetje ugotovilo, katera razkritja, informacije in podatki so pomembni. Kvantitativne ocene je mogońće pridobiti z intervjuji, anketami in delavnicami.

 

5. Ocenite tveganja in priloŇĺnosti

Vpliv tveganj in priloŇĺnosti je potrebno finanńćno oceniti. To od podjetij zahteva, da razmislijo o zmoŇĺnosti nadaljnje rabe trenutnih virov in ohranitvi obstojeńćih odnosov, prav tako pa zahteva vpogled v prihodni razvoj trajnosti. Ocena tveganj in priloŇĺnosti lahko zahteva prispevek vrste strokovnjakov, vkljuńćno s finanńćnimi strokovnjaki, saj je potrebno oceniti obseg morebitnih finanńćnih uńćinkov.

 

6. Opredelite pomembne teme trajnosti

Na podlagi ugotovljenih in ocenjenih vplivov, tveganj in priloŇĺnosti bo podjetje opredelilo pomembne teme trajnosti, ki jih bo porońćalo v okviru trajnostnega razvoja. Ne glede na smernice ESRD o tem kaj predstavlja pomembna podrońćja in kakŇ°ni so pragi glede tega, bo konńćno odlońćitev o tem moralo sprejeti vodstvo podjetja. Rezultati ugotovitev se lahko prikaŇĺejo v matriki pomembnosti ali v tabeli s podrobnejŇ°imi informacijami.

 

7. Uńćinki na strategijo podjetja

Za vsako trajnostno temo, ki je bila identificirana kot pomembna, standardi zahtevajo razkritje ukrepov za obvladovanje vplivov. Podjetja bodo morala razkriti zastavljene metrike in cilje za vsako trajnostno temo in strategijo za doseganje le-teh ciljev. To pomeni, da bo potrebno trajnost vkljuńćiti v proces strateŇ°kega nańćrtovanja.

 

ūüí° Celovita ocena dvojne pomembnosti predstavlja kljuńćni in zańćetni korak za podjetja, ki Ňĺelijo izpolnjevati zahteve standardov na trajnostnem podrońćju. Pri tem procesu je kljuńćna poglobljena analiza vplivov, tveganj in priloŇĺnosti za podjetje. Za veńć informacij o tem, kako lahko ATI postane vaŇ° partner pri oceni dvojne materialnosti in trajnostnem razvoju, nas kontaktirajte.


ūüďÖ¬†Rezervirajte svoj termin: https://lnkd.in/eiHFDu_q

  

21 views0 comments

Comments


bottom of page