top of page

Ukrepi v času epidemije, ki se nanašajo na odlog plačila davčnih obveznosti oziroma obročno

Updated: Nov 18, 2021

28. marca 2020 je bil v Uradnem Listu Republike Slovenije objavljen Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP), namenjen omilitvi negativnih posledic epidemije COVID-19 na gospodarstvo.Zakon vsebuje začasne spremembe na področju obdavčitve (več o tem v naših preostalih člankih), medtem ko posebnih sprememb na področju DDV ni bilo zajetih. To pomeni, da v nasprotju z nekaterimi državami, ki so začasno zamrznile oddajo DDV obrazcev oziroma DDV plačil, v Republiki Sloveniji (RS) še vedno tečejo redni roki tako za oddajo kot za plačilo obveznosti.


Ne glede na to pa imajo davčni zavezanci na razpolago možnost odloga plačil oziroma obročno odplačevanje davčnih obveznosti, če na Finančno Upravo RS (FURS) vložijo zahtevek. Ta možnost je definirana v 102.-104. členu Zakona o davčnem postopku, dopolnjena pa v 7. in 8. členu ZIUJP-a. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je možen odlog različnih davčnih obveznosti, kot je plačilo davka od dohodkov pravnih oseb, DDV-ja ali drugih davčnih obveznosti, ZIUJP pa dodaja še akontacijo davka in davčni odtegljaj. Potrebno je poudariti, da odlog plačila ni možen za socialne prispevke za zaposlenega. Davčni zavezanci vložijo zahtevek preko eDavkov ali izjemoma na elektronski naslov FURS-a, v skladu z ZIUJP pa FURS o vlogi odloči v roku 8 dneh od prejema vloge.


Davčni zavezanec lahko zaprosi za odlog plačila za obdobje do 24 mesecev oz. obročno odplačevanje obveznosti v 24-ih mesečnih obrokih v obdobju 24-ih mesecev, na voljo pa so naslednje možnosti:

  • Po ZIUJP lahko davčni zavezanec zaprosi za odlog oz. obročno odplačevanje, v kolikor zaradi epidemije izgubi sposobnost pridobivanja prihodkov. Upad prihodkov je lahko posledica Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, izguba naročil, odpoved pogodb poslovnih partnerjev, onemogočeno delovanje na tujem in domačem trgu, motena oz. prekinjena dobava surovin, ustavitev projektov in podobno.

Več podatkov in vloga je na voljo tukaj.


  • Na podlagi Zakona o davčnem postopku lahko davčni zavezanec zaprosi za odlog plačila ali obročno odplačevanje, če bi davčnemu zavezancu zaradi trajnejše nelikvidnosti ali izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere davčni zavezanec ni mogel vplivati, nastala hujša gospodarska škoda.

Več podatkov in vloga je na voljo tukaj.


  • Zavezanec se lahko dokazovanju hujše gospodarske škode izogne, če predloži instrument zavarovanja ali dovoli vknjižbo zastavne pravice v ustrezen register v skladu s 103. členom Zakona o davčnem postopku.

Več podatkov in vloga je na voljo tukaj.


Novost, ki jo prinaša interventni zakon je, da se za čas, ko je zavezancu odloženo plačilo davka oziroma dovoljeno obročno plačilo davka v skladu z ZIUJP ali Zakonom o davčnem postopku, za odloženi znesek davka oziroma neplačane davke (vključno z zamudnimi obrestmi) ne zaračunajo obresti.


Pri tem je potrebno paziti tudi na to, da v kolikor se zavezancu omogoči obročno odplačevanje, le-ta ne zamudi s plačilom obroka. Če obrok, ki zapade v plačilo v obdobju trajanja ukrepov po ZIUJP, ni poravnan, zapadejo v plačilo vsi zapadli neplačani obroki tri mesece po prenehanju trajanja ukrepov po tem zakonu. Po prenehanju trajanja ukrepov po interventnem zakonu pa velja, da če zavezanec zamudi s plačilom posameznega obroka, z dnem zapadlosti neplačanega obroka zapadejo v plačilo vsi naslednji neplačani obroki.


Razmisliti je torej potrebno glede možnosti dokazil za odlog plačila, saj je od tega odvisno tudi katera vloga pride v poštev. Prav tako zavezancem svetujemo, da pred vložitvijo vloge premislijo o načrtu poplačila davčnih obveznosti, v kolikor bi bilo potrebno vse odložene obveznosti v prihodnosti plačati naenkrat, če se recimo vse preložijo iz zdajšnjega obdobja na določeno obdobje v prihodnosti.


V primeru dodatnih vprašanj so vam na voljo naši svetovalci, ki vam bodo z veseljem pomagali ter odgovorili na vsa vaša vprašanja.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

80 views0 comments
bottom of page