top of page

Kakšne možnosti imate kreditojemalci pri odlogu plačila po interventnem zakonu?

Updated: Nov 19, 2021

Vlada Republike Slovenije (RS) je 18. marca 2020 sprejela Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, ki je bil sprejet s strani Državnega zbora RS, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. V nadaljevanju vam predstavljamo na koga se omenjeni Zakon nanaša ter kakšne so možnosti za uveljavitev pravic.


Zakon določa:

 • ukrep odloga plačila obveznosti iz kreditne pogodbe tistih kreditojemalcev, ki se bodo soočili z oteženim poslovanjem zaradi epidemije virusa, in sicer za obdobje 12 mesecev po uveljavitvi tega zakona;

 • obveznosti za kreditojemalce, ki bodo deležni odloga plačila kredita;

 • nadzorni organ za nadzor izvajanja določb zakona.


Na podlagi omenjenega Zakona lahko banka ali hranilnica (s sedežem v RS) ali podružnica banke države članice, ki ima sedež v RS (v nadaljnjem besedilu za vse izraz »banka«), odobri kreditojemalcu odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje 12 mesecev (op. banka in kreditojemalec se lahko sporazumno dogovorita tudi za ugodnejši rok).


Plačilo se lahko odobri tistim, ki za to zaprosijo in v primeru, da so izpolnjeni vsi spodaj navedeni pogoji ter samo za obveznosti iz kreditne pogodbe, ki do razglasitve epidemije (tj. do 12.3.2020) še niso zapadle v plačilo.


Kreditojemalci, na katere se ta zakon nanaša oz. ki lahko zaprosijo za odlog plačila so:

 • gospodarska družba, ustanovljena po ZGD-1, ki ima sedež v RS;

 • zadruga;

 • fizična oseba, ki zaposluje delavce v skladu z ZDR-1 ali samozaposlena oseba, ki ima sedež oziroma stalno prebivališče v RS;

 • nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z ZKme-1.


Postopek za odobritev odloga se prične z oddajo vloge za odlog plačila pri banki. Slednjo je treba vložiti najkasneje v šestih mesecih po preklicu epidemije virusa (zakon pa bo veljal 18 mesecev od prenehanja epidemije).


Kaj vse morate priložiti prilogi?


1. gospodarska družba (ki je skladno z ZGD-1 »veliko podjetje«) mora v vlogi:

 • ugotoviti in utemeljiti, da plačuje obvezne prispevke, davke in druge dajatve, da pa zaradi poslovnih razlogov, povezanih s posledicami virusa, ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko, ker bi takšno poplačilo lahko povzročilo težave z likvidnostjo v tej meri, da bi bila ogrožena solventnost družbe*;

 • za namen predhodnega predložiti opis poslovnega položaja zaradi posledic virusa in

 • predložiti izjavo, da ima na dan 31. 12. 2019 poravnane zapadle obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev;


2. gospodarska družba (ki je skladno z ZGD-1 »mikro, majhno ali srednje veliko podjetje«) ter zadruga, fizična oseba, ki zaposluje delavce v skladu z ZDR-1, nosilec kmetijskega gospodarstva ali samozaposlena oseba, mora v vlogi:

 • ugotoviti in utemeljiti, da plačuje obvezne prispevke, davke in druge javne dajatve, da pa zaradi poslovnih razlogov, povezanih s posledicami virusa, ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko;

 • za namen predhodnega mora predložiti opis poslovnega položaja zaradi posledic virusa* in

 • predložiti izjavo, da ima na dan 31. 12. 2019 poravnane zapadle obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev;

 • tu ni potrebno dokazovati, da bi poplačilo lahko povzročilo težave z likvidnostjo in ogrozile solventnost;

 • kreditojemalcem iz te točke ni potrebno priložiti opisa poslovnega položaja in podati utemeljitve, v kolikor opravlja dejavnost, za katero je bilo z vladnim ali občinskim odlokom določeno, da se opravljanje storitve oziroma prodaja blaga zaradi virusa začasno prepove. V tem primeru v vlogi navede vladni oziroma občinski odlok, ki vpliva na opravljanje njegove dejavnosti.


Obveznosti kreditojemalca, ki mu je odobren odlog so, da enkrat mesečno poroča banki o svojem poslovnem položaju. Banka lahko prekine ali skrajša obdobje odloga plačila, če:

 • kreditojemalec ne poroča o svojem poslovnem položaju, ali

 • če se osnovni položaj kreditojemalca izboljša tako, da niso več izpolnjeni pogoji za odlog plačila ali

 • ugotovi, da je kreditojemalec v vlogi navajal lažne podatke.


Značilnosti odloga plačila


 • prekinitev zapadlosti vseh obveznosti po kreditni pogodbi do izteka obdobja odloga;

 • končni datum zapadlosti kreditne pogodbe se podaljša za čas trajanja odloga plačila;

 • po izteku obdobja odloga plačila naslednji obrok zapade v plačilo v skladu z določbami kreditne pogodbe;

 • odlog plačila ne vpliva na izračun višine posameznega obroka v skladu s kreditno pogodbo.

Globe in prekrški


 • z globo od 80.000 do 500.000 eurov se za prekršek kaznuje banka, ki kreditojemalcu brez utemeljenega razloga ne odobri odloga plačila obveznosti iz kreditne pogodbe;

 • globa se lahko izreče tudi članu uprave in odgovorni osebi banke;

 • z globo od 2.500 eurov do 20.000 eurov se za prekršek kaznuje kreditojemalec - gospodarska družba, ki je »mikro ali majhno podjetje«, ter zadruga, fizična oseba, ki zaposluje delavce v skladu ZDR-1, nosilec kmetijskega gospodarstva ali samozaposlena oseba, če v opisu poslovnega položaja navaja neresnične podatke (srednje in velike gospodarske družbe pa z globo 25.000 do 250.000 EUR);

 • odgovorna oseba kreditojemalca se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 400 do 5.000 eurov.


Predlagamo, da se obrnete na vašo banko in se z njo čimprej dogovorite o pogojih kredita za prihajajoče obroke. V primeru dodatnih vprašanj in pojasnitev omenjenega Zakona, pa so vam na voljo tudi naši svetovalci.*Opis poslovnega položaja mora vsebovati:

 • navedbo vzrokov in predložitev dokazov za bistveno zmanjšanje obsega dela in poslovanja kreditojemalca zaradi posledic epidemije virusa, zaradi česar je prišlo do težav z likvidnostjo, ki lahko povzroči njegovo insolventnost (za velika podjetja) oziroma zaradi katerih ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko (za kreditojemalce iz točke 2.);

 • načrt poslovodstva o ukrepih za vzpostavitev likvidnosti;

 • oceno poslovodstva o možnostih ohranitve delovnih mest.


Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

47 views0 comments
bottom of page