top of page

Učinkovito in pošteno pobiranje dajatev – kateri inšpekcijski pregledi so najpogostejši?

Updated: Nov 19, 2021

Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju ‘’FURS’’) v postopkih inšpekcijskega nadzora letno odmeri 100.000.000 evrov dodatnih obveznosti. Usklajenost poslovanja z davčnimi zakoni postaja vedno bolj pomembna, posledično pa se morajo male, srednje in predvsem velike družbe zavedati, da morajo poznati svoje transakcije in temu primerno pripraviti davčno politiko družbe.

Največji delež davčnih nadzorov je izveden na področju davka na dodano vrednost (DDV), sledi nadzor davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO), prispevkov od dohodkov fizičnih oseb, dohodnine in drugih dajatev. Posebno pozornost inšpektorji namenjajo poslovanju zavezancev s povezanimi osebami iz tujine (transferne cene), plačevanju davkov ob čedalje hitreje rastočemu pojavu spletne prodaje, ter zagotavljanju pravilno prijavljene vrednosti blaga v carinskih postopkih. Pri tem jim je v veliko pomoč nadgrajen sistem avtomatizirane zaznave tveganj ter nove IT-rešitve, ki na podlagi zgodovinskih podatkov in s pomočjo algoritmov še izboljšujejo izbore za nadzor.

Na področju nadzora DDV se inšpektorji osredotočajo na odkrivanje sistemskih utaj in zlorab oprostitve plačila DDV pri dobavah blaga znotraj Evropske unije, na prepoznavo družb, ki so ustanovljene ali prodane z namenom izvajanja davčnih goljufij ter odkrivanje kaznivih dejanj. Ob koncu leta bodo pod drobnogledom še posebej zavezanci, ki neupravičeno uveljavljajo odbitek DDV, in zavezanci, ki niso identificirani za DDV, pa bi glede na obseg in vrsto dejavnosti morali biti.

Na področju davka od dohodkov pravnih oseb in davka od dohodkov iz dejavnosti je nadzoru podvrženo predvsem pravilno izkazovanje davčnih prihodkov, odhodkov, uveljavljanje olajšav, prevrednotenje terjatev ter davčna tveganja v povezavi s prikritimi izplačili dobička, tveganja pri odkupih lastnih deležev in pri izvzemu dividend. Poostren nadzor je nad podjetji, ki več let izkazujejo izgube, nad storitvenimi podjetji in nad podjetji, ki prenehajo po skrajšanem postopku. Prav tako so podrobnega nadzora deležni zavezanci z nepridobitnimi dejavnostmi (društva) in zavezanci, ki poslujejo z davčnimi oazami oz. imajo sedež v državi z izjemno nizkimi davki (npr. Malta, Ciper, Liechtenstein, itd.).

FURS posebno pozornost namenja tudi nadzoru poslovanja zavezancev s povezanimi osebami iz tujine. Gre za tako imenovane transferne cene, ki, v kolikor so ustrezno določene, omogočajo gotovost gospodarskim subjektom pri poslovanju v mednarodnem okolju ter tako pospešujejo mednarodno poslovanje. Pregledi so usmerjeni na zavezance, pri katerih je zaznano večje tveganje obstoja nepravilnosti določanja transfernih cen. Mednje štejemo zavezance, pri katerih je dobičkonosnost poslovanja nižja od dobičkonosnosti poslovanja primerljivih družb ter zavezance, pri katerih je prišlo do preoblikovanja poslovanja. Nadzor se prioritetno izvaja pri zavezancih z večjim obsegom transakcij s povezanimi osebami ter zavezancih, ki izkazujejo prenizko davčno osnovo. Pomemben del nadzornih aktivnosti na področju transfernih cen je tudi posebna obravnava novoregistriranih zavezancev, ki so jih ustanovile tuje pravne osebe. Tak preventivni nadzor je namenjen zagotovitvi visoke začetne stopnje prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti. FURS promovira izvajanje vnaprejšnjih cenovnih sporazumov, ki predstavljajo primeren instrument zagotavljanja gotovosti družbam, ki imajo obsežne transakcije s povezanimi tujimi družbami.

Pri inšpekcijskih pregledih velja omeniti tudi delovno inšpekcijo, ki se osredotoča na pregled pravočasnega izplačevanja regresa ter plačilo za delo - ali so plačani vsi prispevki, plače in akontacija dohodnine, saj je pri slednjem največji delež kršitev.

Inšpektorji Urada RS za preprečevanje pranja denarja preverjajo predvsem spoštovanje določb, ki se nanašajo na izdelavo ocene tveganja pranja denarja. Poudarek je na segmentiranju strank, izvajanju ukrepov za poznavanje strank s poudarkom na ugotavljanju dejanskih lastnikov ter skrbi za redno strokovno usposabljanje zaposlenih – predvsem pri visoko tveganih državah.

Skladnost poslovanja postaja vedno bolj pomembna. FURS se pridno uči, sodeluje na mednarodnih izobraževanjih ter izmenjuje izkušnje z drugimi davčnimi uradi Evropske unije, zato lahko v bodoče davčni zavezanci pričakujejo veliko bolj usmerjene in zahtevne davčne nadzore. Z razvojem avtomatične mednarodne izmenjave v zadnjih letih FURS pridobiva vedno več podatkov o dohodkih in sredstvih, ki so potencialno predmet obdavčitve v Sloveniji.

80,8% znaša delež zadev, ki so bile na instancah ugodno rešene za FURS. Davčne zavezance pozivamo, da preverijo procese in sprejmejo ustrezno davčno politiko znotraj družb, saj bodo s tem pripravljeni na inšpektorje. Preventivni pristop (to pomeni še pred izvedeno transakcijo) k urejanju področja davkov postaja pomemben, zato je ključna posodobitev procesov in poznavanje davčnih obremenitev po posameznih poslih, saj se s tem lahko družbe izognejo finančnim obremenitvam inšpekcijskih pregledov.

Ker se bliža konec leta priporočamo, da posvetite posebno pozornost pregledu ključnih transakcij, saj lahko morebitne napake ujamete pred oddajo DDPO obračuna, prav tako pa lahko popravite še DDV obračune in leto zaključite s pravilnimi izkazi.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

46 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page