top of page

Kako bomo lahko zaposlovali državljane Republike Srbije po sprejeti novi ureditvi?

Updated: Nov 19, 2021

Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljevanju ''RS'') je na seji 28. maja 2019 sprejel Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado RS in Vlado Republike Srbije (v nadaljevanju ''Srbije'') o zaposlovanju državljanov Srbije v RS in Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado RS in Vlado Srbije o zaposlovanju državljanov Srbije v RS (v nadaljevanju ''BRSZD'').


BRSZD je bil objavljen v Uradnem listu RS – Mednarodne pogodbe z dne 14.6.2019 in je začel veljati 29.6.2019.


Sporazum med RS in Srbijo o zaposlovanju je vsebinsko enak že sklenjenemu in veljavnemu Sporazumu RS z Bosno in Hercegovino (v nadaljevanju ''BIH''). Postopki za pridobitev dovoljenj za zaposlitev se bodo izvajali na podoben način ter delodajalcem in delavcem zagotavljali enake pravice oziroma dolžnosti, kot so določene v Sporazumu z BIH.


Postopek izbire delavca se lahko začne na pobudo slovenskega delodajalca, ki bo pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje prijavil prosto delovno mesto, obveščanje o delovnem mestu, izbira in vabilo kandidatov pa potekajo v Srbiji, pri čemer se mora celoten postopek izbora kandidatov v Srbiji končati v dvajsetih dneh od dneva, ko so poslani osnovni podatki. Delodajalec pa se lahko odloči tudi za poimensko zaposlitev in označi, ali bo končno izbiro kandidata opravil na podlagi razgovora ali pa zgolj na podlagi pridobljenega predloga ustreznih kandidatov in potrebne dokumentacije.


Možnost zaposlitve v RS imajo po novem le tisti državljani Srbije, ki so v Srbiji prijavljeni v evidenco brezposelnih.


Ne glede na navedeno, pa se sporazum uporablja tudi za tiste državljane Srbije, ki so v delovnem razmerju, pod pogojem da bodo v Republiki Sloveniji opravljali strokovno zaposlitev in jih bo izbral delodajalec.


Sporazum glede področja uporabe določa, da se zaposlovanje delavcev iz Srbije lahko izvaja le na podlagi njegovih določb, kljub temu pa se ne uporablja v naslednjih primerih oziroma se ne nanaša na državljane Srbije, ki:


  • so bili na dan uveljavitve tega sporazuma zakonito zaposleni v RS;

  • ki jim je bilo v RS v skladu z zakonodajo izdano dovoljenje za stalno prebivanje;

  • ki v RS prebivajo na podlagi združevanja družine;

  • ki v RS prebivajo na podlagi zakona, ki ureja mednarodno zaščito;

  • ki imajo v RS priznan status raziskovalca;

  • ki so ustanovitelji oz. soustanovitelji osebne gospodarske družbe in na podlagi ustanoviteljskih pravic zastopajo družbo ali so registrirani kot samostojni podjetniki posamezniki;

  • ki na podlagi šolanja v RS pridobijo soglasje za zaposlitev, samozaposlitev ali delo pristojnega nosilca v skladu z zakonodajo države zaposlitve;

  • ki so v RS zaposleni kot sezonski delavci, poslovodni delavci, ali pa so zaposleni oz. prostovoljci za usposabljanje in izpopolnjevanje na področju medicine;

  • za katere se uporablja Direktiva Sveta 2009/50/ES z dne 25. maja 2009 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visokokvalificirane zaposlitve.


Skladno z BRSZD mora delavec imeti z delodajalcem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za najmanj eno leto, z možnostjo trimesečnega poskusnega dela (največ). Dovoljenje se lahko izda za največ 3 leta, za izdajo pa mora zaprositi slovenski delodajalec, ki nosi tudi stroške postopka izdaje dovoljenja.


V prvem letu veljavnosti izdanega dovoljenja bo možna le zaposlitev pri delodajalcu, kateremu je bilo dovoljenje izdano, razen v primeru, če delavec pred potekom prvega leta zaposlitve izgubi zaposlitev zaradi izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razlogov, ki so na strani delodajalca oziroma, če zaposlitev izgubi delavec, ki je opravljal strokovno zaposlitev. V omenjenih primerih lahko tak delavec v 30 dneh od prenehanja delovnega razmerja sklene novo pogodbo o zaposlitvi pri drugemu delodajalcu in za enako delovno mesto, za katero je bilo dovoljenje izdano ter se vključi v socialno zavarovanje. V nasprotnem primeru dovoljenje preneha veljati, kot tudi v vseh primerih, ko delavec, zaradi izgube zaposlitve v prvem letu, ne izpolnjuje pogojev za uveljavljanje pravice do nadomestila za brezposelnost.


Že izdano dovoljenje po koncu enoletne zaposlitve »preraste« v »osebno« delovno dovoljenje s prostim dostopom do trga dela.


Delodajalec lahko zaposlenega državljana Srbije odpusti pod pogoji iz Zakona o delovnih razmerjih, pri čemer mu med poskusnim delom pogodbo o zaposlitvi lahko odpove, če delavec ne dosega pričakovanih rezultatov dela. Po prvem letu zaposlitve se mora delavec v primeru izgube zaposlitve zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi in pod pogojem, da ni upravičen do denarnega nadomestila za brezposelnost, v 30 dneh ponovno vključiti v socialno zavarovanje v RS, na podlagi nove zaposlitve ali samozaposlitve. V nasprotnem primeru se prične s postopkom za prenehanje veljavnosti dovoljenja in vrnitvijo delavca v Srbijo.


Dovoljenje pa lahko preneha veljati tudi v drugih primerih, kot npr. če delavcu preneha veljati dovoljenje za prebivanje, če je proti njemu vložena pravnomočna obtožnica zaradi storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, itd.…


Poleg predhodno navedenega sporazuma vsebuje še druge določbe, kot npr. vrnitev delavca v Srbijo, podaljšanje dovoljenja, pogoje in postopke za ponovno zaposlitev v RS, primer brezposelnosti delavca v RS, itd.…


Sporazum z določanjem pogojev in obsegom zaposlovanja državljanov Srbije v RS, urejanjem postopka za izdajo dovoljenja, določanjem pravic in obveznosti delodajalcev in delavcev ter ostalimi določbami uvaja bolj organiziran in urejen način zaposlovanja delavcev iz Srbije.Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

45 views0 comments
bottom of page