top of page

Pridobitev enotnega delovnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe

Updated: Nov 19, 2021

Z uporabo veljavnega Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, naj bi bil postopek pridobitve enotnega dovoljenja za prebivanje in delo v Sloveniji za tujce iz tretjih držav enostavnejši, enotno dovoljenje, upoštevajoč veljavne predpise, pa izdano relativno hitro.

V konkretnem primeru se osredotočamo na konkretni »tip« enotnega dovoljenja, in sicer na pridobitev enotnega dovoljenja za napotene delavce, ki so premeščeni znotraj povezanih gospodarskih družb, natančneje za delavce, zaposlene v gospodarski družbi s sedežem v tretji državi (Japonska), ki so napoteni na opravljanje dela v povezano gospodarsko družbo s sedežem v Sloveniji, z namenom izvajanja določenih nalog v njej, natančneje z namenom izvajanja nalog, bistvenih na področju izvajanja registriranih dejavnosti gostitelja subjekta.

Vsekakor je tovrstnih napotitev zaenkrat (še vedno) dokaj malo, posledično pa so dotični »tipi« enotnih delovnih dovoljenj v RS še vedno v manjšini, zaradi česar je vsekakor koristno, da pred vložitvijo vloge za tovrstno dovoljenje razpolagate z vsemi potrebnimi informacijami glede konkretne napotitve, oziroma že vnaprej poznate tudi »vrsto« soglasja, ki ga mora dati Zavod RS za zaposlovanje k enotnemu delovnemu dovoljenju. Le ob natančnem poznavanju vsega omenjenega lahko vložite vlogo s »popolno« dokumentacijo, ali vsaj približek tega in na navedeni način pripomorete k hitrejši izdaji enotnega dovoljenja oziroma se izognete neizbežni dopolnitvi predloženih dokumentov. Vsekakor je, po izkušnjah iz prakse, upoštevajoč obremenjenost pristojnih organov, tudi v tem primeru priporočljivo »popolno« vlogo vložiti vsaj 2-3 mesece pred nameravanim prihodom tujca v RS.

Postopek za izdajo predhodno navedenega enotnega dovoljenja se začne na podlagi prošnje, ki jo vloži tujec (t.i. »bodoči« napoteni delavec) sam, oziroma subjekt gostitelj, in sicer pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu RS v tujini, pri čemer za slednjega zakon omogoča tudi možnost vložitve prošnje pri pristojnem organu (upravna enota) v RS .

V primeru, da prošnjo vlagate na Upravni enoti v RS kot pooblaščenec subjekta gostitelja napotenega delavca, vam mora subjekt gostitelj vsekakor izdati pooblastilo, na podlagi katerega vas pooblašča za vložitev prošnje, priporočljivo pa je, da pooblastilo obsega tudi opravljanje vseh drugih dejanj v upravnem postopku (vlaganje dopolnitev, poizvedovanje v postopku, sprejemanj pisanj, itd…), za kar mora tudi subjekt gostitelj, ki vam dá pooblastilo, posebej pridobiti tujčevo pooblastilo. Ne glede na obseg pooblastila, se vročitev izdanega enotnega dovoljenja ne more opraviti pooblaščencu ali subjektu gostitelju, temveč le dotični osebi, na katero je enotno dovoljenje za delo in prebivanje izdano.*

Prošnji za izdajo predhodno navedenega enotnega dovoljenja je potrebno priložiti fotografijo tujca ali referenčno številko iz elektronskega odložišča fotografij. Upoštevajoč izkušnje iz prakse, ne pridejo v poštev morebitna »odložišča« fotografij iz tujih držav oziroma navajanje referenčnih številk fotografij iz le teh. Omogočanje navedenega bi vsekakor pripomoglo k enostavnejšemu in hitrejšemu »zbiranju« dokaznih prilog k vlogi.

Nadalje je potrebno priložiti potni list tujca ali overjeno fotokopijo potnega lista tujca, katere veljavnost je najmanj tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji. V zvezi z navedenim je priporočljivo preveriti »način« notarskega overjanja v državi, kjer bo tujec notarsko overil potni list. Pri pridobivanju dovoljenj za japonske državljane smo v praksi naleteli na težave, vezane na sámo notarsko overjanje. Po poizvedbah in pridobljenih pojasnilih japonskih kolegov, notarji na Japonskem ne overijo dokumenta neposredno (oziroma kopije dokumenta), temveč overijo izjavo stranke (ki dokument predloži), da gre za kopijo. Na »tak način« overjeno kopijo potnega lista so nam na Upravni enoti zavrnili z obrazložitvijo, da ne gre za overjeno fotokopijo.

Poleg drugih dokazil, ki jih je potrebno priložiti vlogi, bi izpostavili še potrdilo iz kazenske evidence matične države tujca, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev. Japonski državljani morajo za pridobitev le-tega svojemu pristojnemu organu (policija) izkazati razlog, zaradi katerega ga potrebujejo, v zvezi s čimer zadošča predložitev slovenskega obrazca – prošnje za izdajo enotnega dovoljenja z angleškim prevodom dela, kjer je navedeno, da je omenjeno dokazilo potrebno priložiti v postopku.

Pri zbiranju potrebne dokumentacije, ki je priloga k vlogi za pridobitev enotnega dovoljenja, je koristno vedeti, da večino dokumentov iz uradnih evidenc za japonske državljane lahko, proti plačilu, pridobite tudi s strani japonskega veleposlaništva v Sloveniji , kjer uredijo celo prevode v slovenski jezik, res pa je, da tovrstni način pridobitve lahko traja precej dlje kot bi sicer, v kolikor bi dotična oseba sama poskrbela za dokumentacijo.

V zvezi z dotičnim enotnim dovoljenjem mora Zavod RS za zaposlovanje, skladno s 23. členom ZZSDT izdati soglasje, v zvezi s čimer so potrebna še dodatna dokazila, kot npr. akt o imenovanju/napotitvi delavca na začasno delo, ki mora vsebovati vsaj zakonsko predpisano vsebino. V zvezi z opredelitvijo nalog, ki jih bo napoteni delavec opravljal v subjektu gostitelja pa je priporočljivo, da so naloge opredeljene konkretno in jasno ter ne puščajo dvoma o tem, ali se bo premestitev izvajala z namenom poklicnega razvoja ali usposabljanja. V slednjem primeru lahko namreč zavod zahteva predložitev še dodatne dokumentacije, kar dodatno upočasni postopek.

Pri enotnem dovoljenju, ki se izdaja za delavce, napotene v povezano družbo subjekta gostitelja, je predpisan tudi dodaten pogoj, in sicer »subjekt gostitelj« (t.j. slovenska družba), mora aktivno poslovati in da je delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve vloge ali za čas poslovanja, če je ta krajši od šest mesecev, predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja, če je zaposloval delavce, in nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti.

V primeru predložitve vse navedene dokumentacije in v kolikor ni podanih pogojev za zavrnitev izdaje enotnega dovoljenja, bo delovno dovoljenje izdano do prihoda tujca v Slovenijo.

Postopki so seveda lahko dolgi, zapleteni in zakomplicirani, vsekakor pa vam je lahko naša ekipa v pomoč s svojim znanjem in s konkretnimi primeri iz prakse.

* Opomba: V primeru, da je prošnja vložena na UE v RS s strani tujčevega delodajalca (oz. njegovega pooblaščenca), lahko tujec enotno dovoljenje za delo in prebivanje prevzame le pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu RS v svoji matični državi. Izjemoma se lahko dovoli vročitev v državi, kjer tujec zakonito prebiva, v kolikor se ta razlikuje od njegove matične države (npr. državljan tretje države na podlagi napotitve biva in dela v drugi državi), vendar o tem odloči Upravna enota RS oz. pristojno ministrstvo, na podlagi prošnje vlagatelja.

Ta dokument (in vse informacije do katerih dostopate preko povezav v tem dokumentu) je namenjen zgolj informiranju in ne predstavlja pravnega svetovanja. Prav tako so se lahko navedena dejstva od datuma objave spremenila. Pred sprejetjem ali izvajanjem kakršnih koli dejanj je potrebno pridobiti strokovno pravno svetovanje.

297 views0 comments
bottom of page